พละกริท คอนซัลแทนท์ สถาบันฝึกอบรมชั้นนำในด้านหลักสูตร Soft Skill เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่มีการแข่งขันและช่วงชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นตลอดเวลา แม้หลายองค์กรจะมีการปรับตัวโดยตระเตรียมผู้นำในอนาคตด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรมากมายแต่กลับได้ผลไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร ด้วยเหตุที่หลักสูตรการอบรมส่วนใหญ่ในธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้น จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skill) เป็นหลักโดยอาจลืมตระหนักว่าคนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับเกือบทุกองค์กรคือ ทักษะความรู้ที่ใช้ในการทำงาน (Hard Skill) อย่างเดียวดูจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในศตวรรษใหม่ของเรา เพราะทุกองค์กรล้วนต้องการทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skill) เช่น ทักษะติดต่อสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ทักษะด้าน Soft Skill จึงมีความสำคัญมากในยุคอนาคต และเป็นทักษะที่ไม่ได้ถูกสอนในมหาวิทยาลัย

ข้อแตกต่างระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills

ความหมายของ Soft Skill โดย wikipedia

วิธีการพัฒนา Soft Skill

 • ขั้นตอนที่ 1 สำรวจตัวเองว่าขาดทักษะ Soft Skill ด้านไหน และอยากพัฒนาทักษะใดก่อน
  อาจสอบถามความเห็นคนรอบข้างว่าเรามีทักษะ soft skill อะไรที่ควรปรับปรุงมากสุด ส่วนใหญ่แล้วทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมักเป็น
  ทักษะการติดต่อสื่อสาร Communication
  บริหารเวลา Organization (time management)
  การทำงานเป็นทีม Teamwork (collaboration)
  การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา Critical thinking (problem solving)
  ความคิดสร้างสรรค์ Creativity
  ภาวะผู้นำ Adaptability (leadership)
  เมื่อลำดับความสำคัญได้แล้วจึงหาเวลาปรับปรุงทักษะที่ต้องการก่อน
  —-
 • ขั้นตอนที่ 2 หาแหล่งความรู้ที่จะฝึกฝน
  -อินเตอร์เน็ต บทความรู้ต่างๆ
  -วิดีโอ youtube, คลิปต่างๆ
  -แหล่งหนังสือต่างๆ
  -ฝึกอบรมจากผู้เชียวชาญ จากงานอบรมต่างๆ
  —-
 • ขั้นตอนที่ 3 ใช้เวลาฝึกฝน
  ใช้เวลาฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นประจำ จนเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นผล

หลักสูตรอบรม Soft Skill สำหรับองค์กร (In-house training) ที่น่าสนใจ

หลักสูตร mind map

หลักสูตร Visual Mind Map

Visual Mind Map (คิดเป็นเห็นภาพง่ายด้วย Mind Map) หลักสูตร Mind map ที่จะช่วยจัดระบบความคิด คิดเป็นระบบ มองเห็นภาพรวม และประเด็นสำคัญของรายละเอียดทั้งหมด (Systematic Thinking) เป็นเทคนิควิธีคิดที่สอดคล้องกับทำงานของสมองทั้งสองซีกและพัฒนาต่อยอดจากวิธีจดบันทึกของอัจฉริยะระดับโลก ช่วยเพิ่มการจดจำ จัดระเบียบความยุ่งเหยิงซับซ้อนของข้อมูลในสมองและกางลงบนกระดาษอย่างเป็นระบบ...

Read more
Heartful-Facilitative-Leadership

หลักสูตร Heartful Facilitative Leadership

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Heartful Facilitative Leadership หลักสูตรที่จะพัฒนาให้คุณเป็น ผู้นำที่ครองหัวใจ (Conquer the Heart of People) ผู้นำที่ผู้คนอยากตาม เป็นแบบอย่าง (Role Model) ผู้นำที่สร้างผู้นำ...

Read more
Mindfulness-at-Work

หลักสูตร Mindfulness at Work

การเจริญสติ ในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข (หลักสูตร Mindfulness at Work) หลักสูตรที่ช่วยการฝึกสติ การจัดการความเครียด (Stress Management) และ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) มีพลังของการจดจ่อกับงาน (Focus) และสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร มีบรรยากาศการทำงานที่หล่อเลี้ยง...

Read more
Heartful-Collaborative-Communication

หลักสูตร Collaborative Communication Skill

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย หลักสูตร Communication Skill หลักสูตรการสื่อสาร ที่เหมาะกับทีมที่ต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในและระหว่างแผนก (Cross-functional) ช่วยให้เกิดการเข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social Awareness) และเกิดการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ( Deep Listening) ได้ยินเสียงความต้องการเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่จะเป็นการเปิดประตูไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust...

Read more
Breakthrough-Complex-Problem-Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving "Finding the Root Cause" จัดการรากปัญหาอย่างทะลุทะลวง Group Coaching ที่ช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้ยังอย่างไร...

Read more
Trust-Building-to-Team-Bonding

หลักสูตร Team Building

หลักสูตร Team Building สำหรับการสร้างทีมงานที่จะหลอมรวมให้เกิดความผูกพัน เปิดใจรับความต่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน หากปราศจาก Trust ความเป็น Team ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จร่วมกันของทีม Special design for “Extraordinary Outing...

Read more
customized course

Customized Course

Customized Course For You ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของคุณ เป็นบริการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม โดยยึดตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ตามลักษณะงานที่ต้องใช้, ตามลักษณะธุรกิจ, ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม, ระยะเวลาที่สะดวกเข้าอบรม เป็นต้น We can customize course...

Read more

บทความน่ารู้

why soft skill

Soft Skill คือ อะไร

Soft Skill คือ ทักษะที่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นทักษะที่ทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นราบรื่นและนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งต่างกับ Hard Skill ที่หมายถึงทักษะความรู้ในอาชีพโดยตรงSoft Skill ประกอบด้วยทักษะหลายด้านที่ใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ได้ผลดี...

Read more

10 ทักษะ Soft Skill ที่คนทำงานยุคดิจิทัลต้องมีสำหรับโลกอนาคต

ทักษะที่คุณควรจะพัฒนาถ้าต้องการก้าวหน้าในอาชีพ Soft Skill 10 ข้อต่อไปนี้เป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานกับองค์กรในโลกอนาคต

Read more

เกี่ยวกับเรา

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

เหตุผลที่เรามั่นใจที่จะให้บริการจัดฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพกับองค์กรของท่าน

certificate trainer icon

เรามีวิทยากรที่เชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม

เรามีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและได้ใบรับรองมาตรฐาน Certificate ในทุกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมให้ลูกค้า ท่านจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานของวิทยากรและความรู้ที่ได้จากการฝีกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานหรือองค์กรของท่าน

expert icon

เราเชี่ยวชาญการฝึกอบรม Soft Skill

เรามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร Soft Skill อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

follow up icon

หลักสูตรฝึกอบรม ทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาหลักสูตรอบรม ทันสมัย เข้มข้น เน้นการปฏิบัติจริง (work shop) มีการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ มีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

portfolio icon

มีประสบการณ์และผลงานยาวนาน

เรามีประสบการณ์ การฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ