Deep Listening

Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร ดังสิ่งที่ Peter Drucker เคยกล่าวไว้ว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสาร คือการได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด" The most important thing in communication is hearing what isn't said.

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

Read more

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง โครงการเนกขัมบารมี พยาบาลจบใหม่ 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง ผมเชื่อว่า จิตใจที่อ่อนโยนบวกกับการรับฟังอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้น้องประสบความสำเร็จในวิชาชีพพยาบาลได้อย่างดีที่สุด

Read more

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Read more

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular