หลักสูตร Team Building

Trust-Building-to-Team-Bonding

หลักสูตร Team Building สำหรับการสร้างทีมงานที่จะหลอมรวมให้เกิดความผูกพัน เปิดใจรับความต่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน

หากปราศจาก Trust ความเป็น Team ก็เกิดขึ้นไม่ได้
ความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จร่วมกันของทีม

Special design for “Extraordinary Outing trip” กิจกรรมเพื่อหลอมรวมทีมให้เป็นหนึ่งนอกสถานที่เพื่อช่วยสร้างเสริมความรักความผูกพันของทีม ด้วยกิจกรรม team building ต่างๆ มีการออกแบบ ให้มีทั้งความสนุกและ ช่วยให้ทีมเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เปิดรับความแตกต่าง รับฟังกันอย่างตั้งใจไม่ตัดสิน (Active Listening) สามารถสื่อสารความรู้สึกและความต้องการที่แท้ในใจได้ เข้าใจและได้ยินเสียงในใจของอีกฝ่าย (Emphatic Listening) สร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดความเชื่อใจกันและกันในทีม จนนำไปสู่การมีความสัมพันธ์อันดี (Relationship) เกิดความรักความผูกพันธ์ในทีม (Team bonding) การสร้างทีมงาน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน (Team Synergy) เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

หากท่านสนใจ หลักสูตรการสร้างทีม สู่ความเป็นหนึ่ง สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ