Customized Course

customized course

Customized Course For You
ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของคุณ

เป็นบริการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม โดยยึดตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ตามลักษณะงานที่ต้องใช้, ตามลักษณะธุรกิจ, ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม, ระยะเวลาที่สะดวกเข้าอบรม เป็นต้น

We can customize course to meet specific learning requirements according to your organization needs

หากท่านสนใจหลักสูตรอบรม สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ