หลักสูตร Heartful Facilitative Leadership

Heartful-Facilitative-Leadership

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Heartful Facilitative Leadership หลักสูตรที่จะพัฒนาให้คุณเป็น

  • ผู้นำที่ครองหัวใจ (Conquer the Heart of People)
  • ผู้นำที่ผู้คนอยากตาม เป็นแบบอย่าง (Role Model)
  • ผู้นำที่สร้างผู้นำ นำให้ผู้คนลุกขึ้นมานำด้วยตัวเอง (Build the next leader)
    บริหาร “ความสัมพันธ์” (Relationship) บริหาร ”ความแตกต่างของคน” (Diversity Management)
  • ผู้นำที่สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) มีพื้นที่ของการรับฟัง (Deep Listening)ให้พื้นที่ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงคุณค่าและความสามารถ พื้นที่เติบโต ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเอง (Authentic Leader) เปิดเผยความรู้สึกและความต้องการที่จริงแท้ สร้างความไว้วางใจ(Trust ) และความร่วมมือ (Collaboration)และมีพลังของการสื่อสารที่เข้าถึงจิตใจ (Inspire Team) จุดประกายและหลอมรวมพลังให้ทีมร่วมแรงร่วมใจ(Synergy)เพื่อไปถึงเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ขัดเกลาตัวเอง มีความมั่นคงภายใน เติบโตอย่างสง่างาม

หมายเหตุ หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Heartful Facilitative Leadership กระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรนี้ จะถูกออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร*

หากท่านสนใจหลักสูตรอบรม สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ