Soft Skills Expertise

Leading from the Soft Side

เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พละ

เป้าหมายของเรา คือ การช่วยให้ผู้คนมี “พลังชีวิต” สุขและมีสติตื่นรู้จากภายใน เรามีวิธีพัฒนา Soft Skills ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย จริงใจ ทรงพลัง และออกแบบหลักสูตร Soft Skills ที่นำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร Soft Skill
Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ Soft Skills นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills)

เพราะการทำงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังต้องการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบ พร้อมที่จะปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำงานจึงต้องอาศัย Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร Soft Skills แนะนำ (In-House Training)

หลักสูตร Leadership Skill
 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจให้กับทีมได้
 • เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ในการนำคน ได้แก่ การรับฟัง สะท้อน การถาม การชื่นชม และใช้หัวใจในการนำคน
 • เรียนรู้การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 • เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ผู้คนอยากทำตาม เป็นแบบอย่าง
 • เรียนรู้การเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำ (Build the next leader)
ดูเพิ่ม
หลักสูตร Teamwork
 • สามารถพัฒนาแนวคิดและทักษะการทำงานเป็นทีม
 • สามารถสร้างผลสำเร็จจากการทำงานเป็นทีม ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานในทิศทางเดียวกัน
 • เข้าใจเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
 • สามารถบริหารทีมงาน และลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ดูเพิ่ม
หลักสูตร Communication Skill
 • ตระหนักรู้ถึงอุปสรรคและสาเหตุของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับทัศนคติด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์
 • สามารถใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย ทำให้เกิดความไว้ใจ นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน
 • สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  ลดความขัดแย้ง
 • สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
ดูเพิ่ม
หลักสูตร Growth Mindset
 • เข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางกรอบความคิดแบบเติบโตของตนเอง เรียนรู้วิธีที่จะก้าวข้ามจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
 • สามารถปรับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
 • สามารถเรียนรู้เครื่องมือการสร้าง Growth Mindset ให้กับตัวเอง ทีมงาน และองค์กร นำไปประยุกต์ในการทำงานได้
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
 
ดูเพิ่ม
หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking
 • สามารถจัดระเบียบความคิดแบบองค์รวม สรุปเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจน กระชับ เห็นภาพรวมทั้งหมด
 • สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นของสมองทั้ง 2 ซีก ให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • พัฒนาทักษะการคิดด้วย Mind Map นำไปใช้กับการวางแผนการทำงาน องค์กร โครงการต่างๆ
 • แก้ไขจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ดูเพิ่ม
หลักสูตร Mindfulness at Work
 • วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่ายเพื่อให้ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง
 • เป็นหลักสูตรที่ช่วยฝึกสติ จัดการความเครียด (Stress Management) และควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
 • การดูแลความรู้สึกของตนเอง จนสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยและล้าสั่นไหว มาสู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ (Emotional Control)

 

ดูเพิ่ม

ผลงานอบรมตามหมวด

 • Communication Skill | Deep Listening | Facilitator | Growth Mindset | Leadership Skill | Mind Map |
 • ผลตอบรับของผู้เข้าอบรมโปรแกรมต่อเนื่อง หลักสูตรผู้นำต้นแบบแห่งอนาคต

  testimonial1

  คุณสันติพงศ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  “ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมคือ รับฟังคนอื่นมากขึ้น การสื่อสารอย่างไรที่จะทำให้ทีมงานเข้าใจ และทำงานร่วมกันได้ กิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสำเร็จมันย่อมเกิดจากทีมมากกว่าส่วนบุคคล”
  ดูเพิ่ม
  testimonial2

  คุณวรารักษ์

  ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
  “ได้เรียนรู้เรื่องการฟังที่ดีเป็นอย่างไร ทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด ลดอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อการทำงานในองค์กรและทีมงาน ทำให้งานราบรื่นมากขึ้น ประทับใจในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และในกิจกรรมต่างๆที่สื่อออกมาได้ดีมาก”
  ดูเพิ่ม
  testimonial3

  คุณพรพนาวัล

  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา
  “คอร์สที่มาอบรมได้อะไรมากกว่าที่เรียนในตำรา เพราะนอกจากเอาไปใช้ในองค์กรได้แล้วยังเอาไปใช้กับครอบครัวเราได้ด้วย รู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์เพราะสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่อาจารย์พยายามจะส่งมอบให้กับคนที่เข้าอบรมค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นบรรยากาศการอบรมที่เป็น positive เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้รับพลังบวกกลับไป และรู้สึกว่าทำให้เรามีกำลังใจและมีพลังที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกแห่งความเป็นจริงค่ะ“
  ดูเพิ่ม
  testimonial4

  คุณนันทวุฒิ

  ผู้จัดการส่วนออโตเมชั่น
  "การมาอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ได้และประทับมากที่สุดก็คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งที่อาจารย์ริวได้สอนหลากหลายหัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อล้วนมีประโยชน์ ซึ่งผมเองในฐานะหัวหน้าส่วนก็จะนำไปปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้กับทีมงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด ขอบคุณอาจารย์มากๆ และประทับใจกับทีมงานเป็นพิเศษซึ่งผมไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มานานแล้ว ขอบคุณความรู้ที่มอบให้จากใจจริงครับ"
  ดูเพิ่ม

  ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ

  customer logo SJI internationaltrue corporationปตทthe mall groupthai unioncpallสภากาชาดไทยmitr pholticonsc assetpanasonicbamrungrad hospital

  ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตร Soft Skills สำหรับคนทั่วไป (Public Training)

  Mindfulness After Work

  พักกาย พักใจ ผ่อนคลายความเครียดหลังเลิกงาน ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างพลังชีวิตด้วย SKT ฝึกฝนสติด้วยแนวทางที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับคนทำงานยุคใหม่ ล้อมวงสนทนาคลายทุกข์ร่วมกันด้วย Awareness Dialogue

  ดูเพิ่ม
  Mind Map for Systematic Thinking

  หลักสูตรที่จะช่วยจัดระบบความคิด แยกแยะ วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นสำคัญอย่างทรงพลัง โดยวิทยากรที่ได้การรับรอง Certified Mind Map Trainer จากต้นตำรับ Tony Buzan ประเทศอังกฤษ พิเศษเรียนหลักสูตรนี้ แถม Virtual Follow up 2 ครั้ง

  ดูเพิ่ม

  สรุป

  ในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความจำเป็นของ Soft Skill ในองค์กรต่างๆมีมากขึ้น เนื่องจากทักษะ Soft Skill ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น บุคคลที่มีทักษะ Soft Skill จึงเป็นบุคคลที่ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

  นอกจากนี้ ทักษะ Soft Skill ไม่เพียงแค่ช่วยทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงาน แต่ยังรวมถึงความสำเร็จขององค์กรด้วย ในอดีตที่ผ่านมาทักษะทางวิชาชีพหรือ Hard Skill มีความเพียงพอต่อการรับประกันการทำงานและตำแหน่งในองค์กร แต่ในยุคปัจจุบันนี้ การที่บุคคลจะประสบความจะต้องมีบุคลิกที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติกับผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากขององค์กรได้ Soft Skill จึงนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญ และส่งผลให้บุคคลเกิดการเติบโต เรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการทำงาน ความก้าวหน้า และความเป็นมืออาชีพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพัน มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ขององค์กร

  จากที่กล่าวมาจึงนับว่า Soft Skill คือ ทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในโลกนี้

  ถึงแม้ว่า Soft Skill ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถฝึกฝนได้ การอบรมหลักสูตร Soft Skill แบบเน้น Workshop ดำเนินการสอนโดยวิทยากรมืออาชีพก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นวิธีพัฒนา Soft Skill ได้

  บทความน่ารู้

  ดูทั้งหมด
  Soft Skills คืออะไร?

  Soft Skills คืออะไร ทักษะที่ทำให้คุณโดดเด่นเป็นมืออาชีพปี 2021

  ดูเพิ่ม
  Mindset คืออะไร?

  Mindset สิ่งที่มีภายในตัวทุกคน และมีผลต่อการตัดสินใจทุกด้านในชีวิต Mindset คืออะไร ทำไมจึงส่งผลต่อความก้าวหน้า ทำอย่างไรจะมี Mindset ที่ดีได้

  ดูเพิ่ม
  8 เทคนิคการใช้ Mind Map ให้เกิดประโยชน์

  เทคนิคการใช้ Mind Map ด้านต่างๆ 8 วิธีให้เกิดประโยชน์ พร้อมคลิปวีดิโออธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ Mind Map ในชีวิตประจำวัน

  ดูเพิ่ม
  ดูทั้งหมด
  Add-LinePalagrit logo with text SVG

  บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
  อีเมล contact@palagrit.com
  โทร 082-245-9624
  โทร 061-569-3255

  เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
  เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

  บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
  อ่านเพิ่ม

  หลักสูตร Soft Skill 2021

  หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
  Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
  Top