Soft Skills Expertise

Leading from the Soft Side

เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พละ

เป้าหมายของเรา คือ การช่วยให้ผู้คนมี “พลังชีวิต” สุขและมีสติตื่นรู้จากภายใน เรามีวิธีพัฒนา Soft Skills ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย จริงใจ ทรงพลัง และออกแบบหลักสูตร Soft Skills ที่นำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร Soft Skill
Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ Soft Skills นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skills)

เพราะการทำงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังต้องการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบ พร้อมที่จะปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำงานจึงต้องอาศัย Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร Soft Skills สำหรับองค์กร (In-House Training)

หลักสูตร Leadership Skill

เสริมสร้างภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจให้กับทีมได้
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ในการนำคน ได้แก่ การรับฟัง สะท้อน การถาม การชื่นชม และใช้หัวใจในการนำคน
เรียนรู้การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ผู้คนอยากทำตาม เป็นแบบอย่าง
เรียนรู้การเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำ (Build the next leader)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมสนใจรับข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Leadership Skill
หลักสูตร Teamwork

หลักสูตร Teamwork and Collaboration

สามารถพัฒนาแนวคิดและทักษะการทำงานเป็นทีม
สามารถสร้างผลสำเร็จจากการทำงานเป็นทีม ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานในทิศทางเดียวกัน
เข้าใจเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
สามารถบริหารทีมงาน และลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมสนใจรับข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

หลักสูตร Communication Skill

ตระหนักรู้ถึงอุปสรรคและสาเหตุของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ปรับทัศนคติด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์
สามารถใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย ทำให้เกิดความไว้ใจ นำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน
สามารถใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ลดความขัดแย้ง
สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
ดูข้อมูลเพิ่มเติมสนใจรับข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Communication Skill
หลักสูตร Growth Mindset

หลักสูตร Growth Mindset

เข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางกรอบความคิดแบบเติบโตของตนเอง เรียนรู้วิธีที่จะก้าวข้ามจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
สามารถปรับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
สามารถเรียนรู้เครื่องมือการสร้าง Growth Mindset ให้กับตัวเอง ทีมงาน และองค์กร นำไปประยุกต์ในการทำงานได้
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
ดูข้อมูลเพิ่มเติมสนใจรับข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

สามารถจัดระเบียบความคิดแบบองค์รวม สรุปเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจน กระชับ เห็นภาพรวมทั้งหมด
ปรับทัศนคติด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะการคิดด้วย Mind Map นำไปใช้กับการวางแผนการทำงาน องค์กร โครงการต่างๆ
แก้ไขจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมสนใจรับข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
หลักสูตร Mind Map
หลักสูตร Mindfulness

หลักสูตร Mindfulness at Work

วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่ายเพื่อให้ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง
เป็นหลักสูตรที่ช่วยฝึกสติ จัดการความเครียด (Stress Management) และควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
การดูแลความรู้สึกของตนเอง จนสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยและล้าสั่นไหว มาสู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ (Emotional Control)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมสนใจรับข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

ผลตอบรับของผู้เข้าอบรมโปรแกรมต่อเนื่อง หลักสูตรผู้นำต้นแบบแห่งอนาคต

testimonial1

คุณสันติพงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
“ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมคือ รับฟังคนอื่นมากขึ้น การสื่อสารอย่างไรที่จะทำให้ทีมงานเข้าใจ และทำงานร่วมกันได้ กิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสำเร็จมันย่อมเกิดจากทีมมากกว่าส่วนบุคคล”
ดูเพิ่ม
testimonial2

คุณวรารักษ์

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
“ได้เรียนรู้เรื่องการฟังที่ดีเป็นอย่างไร ทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด ลดอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อการทำงานในองค์กรและทีมงาน ทำให้งานราบรื่นมากขึ้น ประทับใจในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และในกิจกรรมต่างๆที่สื่อออกมาได้ดีมาก”
ดูเพิ่ม
testimonial3

คุณพรพนาวัล

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา
“คอร์สที่มาอบรมได้อะไรมากกว่าที่เรียนในตำรา เพราะนอกจากเอาไปใช้ในองค์กรได้แล้วยังเอาไปใช้กับครอบครัวเราได้ด้วย รู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์เพราะสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่อาจารย์พยายามจะส่งมอบให้กับคนที่เข้าอบรมค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นบรรยากาศการอบรมที่เป็น positive เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้รับพลังบวกกลับไป และรู้สึกว่าทำให้เรามีกำลังใจและมีพลังที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกแห่งความเป็นจริงค่ะ“
ดูเพิ่ม
testimonial4

คุณนันทวุฒิ

ผู้จัดการส่วนออโตเมชั่น
"การมาอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ได้และประทับมากที่สุดก็คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งที่อาจารย์ริวได้สอนหลากหลายหัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อล้วนมีประโยชน์ ซึ่งผมเองในฐานะหัวหน้าส่วนก็จะนำไปปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้กับทีมงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด ขอบคุณอาจารย์มากๆ และประทับใจกับทีมงานเป็นพิเศษซึ่งผมไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มานานแล้ว ขอบคุณความรู้ที่มอบให้จากใจจริงครับ"
ดูเพิ่ม

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการ

customer logo SJI internationaltrue corporationปตทthe mall groupthai unioncpallสภากาชาดไทยmitr pholticonsc assetpanasonicbamrungrad hospital

หลักสูตรอบรม Soft Skills สำหรับคนทั่วไป (Public Training)

Mind Map Public Training สอนสดผ่าน Zoom

UpSkill ด้วยการเรียนรู้การใช้ Mind Map อย่างถูกวิธี เพื่อบริหารจัดการความคิด รวมรวมข้อมูล แยกแยะ วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นสำคัญได้อย่างทรงพลัง
พิเศษ Mini Exclusive class ในบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง ถามตอบข้อสงสัยได้อย่างไม่ต้องเกรงใจ
สอนโดยวิทยากรได้รับใบรับรองจาก Think Buzan Licensed Instructor ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และสอนมาแล้วกว่า 1,000 Workshop

ดูเพิ่ม
Mindfulness Before Sleep

ร่วมกันฝึกสติ แบบเรียบง่ายด้วยกันเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ของร่างกาย และจิตใจก่อนนอนทุกคืน ด้วยแนวทางฝึกสติด้วยที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับคนทำงานยุคใหม่
นำกระบวนการโดย
อ.ริว อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ด้าน Soft Skills บนวิถีของการบ่มเพาะสติ Mindfulness ที่ปฏิบัติได้จริงกับชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ดูเพิ่ม

สรุปความสำคัญของ Soft Skills

ในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความจำเป็นของ Soft Skills ในองค์กรต่างๆมีมากขึ้น เนื่องจากทักษะ Soft Skills ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น บุคคลที่มีทักษะ Soft Skills จึงเป็นบุคคลที่ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ ทักษะ Soft Skills ไม่เพียงแค่ช่วยทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงาน แต่ยังรวมถึงความสำเร็จขององค์กรด้วย ในอดีตที่ผ่านมาทักษะทางวิชาชีพหรือ Hard Skills มีความเพียงพอต่อการรับประกันการทำงานและตำแหน่งในองค์กร แต่ในยุคปัจจุบันนี้ การที่บุคคลจะประสบความจะต้องมีบุคลิกที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติกับผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากขององค์กรได้ Soft Skills จึงนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญ และส่งผลให้บุคคลเกิดการเติบโต เรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการทำงาน ความก้าวหน้า และความเป็นมืออาชีพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพัน มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ขององค์กร

จากที่กล่าวมาจึงนับว่า Soft Skills คือ ทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในโลกนี้ และถึงแม้ว่า Soft Skills ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถฝึกฝนได้ การอบรมหลักสูตร Soft Skills แบบเน้น Workshop ที่ดำเนินการสอนโดยวิทยากรมืออาชีพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา Soft Skills ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2023

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2022 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
chevron-downcheckmark-circle