Leading from the Soft Side

เปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พละ”


เป้าหมายของเรา คือ การช่วยให้ผู้คนมี “พลังชีวิต” สุขและมีสติตื่นรู้จากภายใน
เรามีวิธีการพัฒนา Soft Skill ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย จริงใจ และทรงพลัง

palagrit-soft-skill-training

Soft Skill เป็นทักษะที่มีความจำเป็นในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ต่างให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ Soft Skill นอกเหนือจากทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skill)

เพราะการทำงานในยุคปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆต้องการคนที่มีทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น ทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังต้องการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกรอบ พร้อมที่จะปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ดังนั้น การทำงานจึงต้องอาศัย Hard Skill และ Soft Skill ควบคู่กันเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ


10-Soft-Skills-must-have-in-digital-age

10 ทักษะ Soft Skills สำหรับโลกอนาคต

Soft Skills เป็นทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่องค์กรใหญ่ๆหลายองค์กรต้องการ, แล้ว 10 ทักษะ Soft Skills สำหรับโลกอนาคต มีอะไรบ้าง


หลักสูตร Soft Skill แนะนำ (In-House Training)


ผลตอบรับของผู้เข้าอบรม : หลักสูตรผู้นำแห่งอนาคต

testimonial1

“ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมคือ รับฟังคนอื่นมากขึ้น การสื่อสารอย่างไรที่จะทำให้ทีมงานเข้าใจ และทำงานร่วมกันได้
กิจกรรมต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดคือความสำเร็จมันย่อมเกิดจากทีมมากกว่าส่วนบุคคล”

คุณสันติพงศ์ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

testimonial2

ได้เรียนรู้เรื่องการฟังที่ดีเป็นอย่างไร ทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้พูด ลดอุปสรรคหรือความไม่เข้าใจกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อการทำงานในองค์กรและทีมงาน ทำให้งานราบรื่นมากขึ้น ประทับใจในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์และในกิจกรรมต่างๆที่สื่อออกมาได้ดีมาก”

คุณวรารักษ์ / ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

testimonial3

“คอร์สที่มาอบรมได้อะไรมากกว่าที่เรียนในตำรา เพราะนอกจากเอาไปใช้ในองค์กรได้แล้วยังเอาไปใช้กับครอบครัวเราได้ด้วย รู้สึกประทับใจในตัวอาจารย์เพราะสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่อาจารย์พยายามจะส่งมอบให้กับคนที่เข้าอบรมค่ะ ต้องบอกว่ามันเป็นบรรยากาศการอบรมที่เป็น positive เราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้รับพลังบวกกลับไป และรู้สึกว่าทำให้เรามีกำลังใจและมีพลังที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกแห่งความเป็นจริงค่ะ

คุณพรพนาวัล / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา

testimonial4

“ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการนำทีม การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีการรับฟังอย่างมีสติ เป็นผู้นำที่ Open Mind ยอมรับฟังทุกสิ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชา feedback มา

การมาอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ได้และประทับมากที่สุดก็คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งที่อาจารย์ริวได้สอนหลากหลายหัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อล้วนมีประโยชน์ ซึ่งผมเองในฐานะหัวหน้าส่วนก็จะนำไปปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้กับทีมงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรให้มากที่สุด

ขอบคุณอาจารย์มากๆ และประทับใจกับทีมงานเป็นพิเศษซึ่งผมไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มานานแล้ว ขอบคุณความรู้ที่มอบให้จากใจจริงครับ

คุณนันทวุฒิ / ผู้จัดการส่วนออโตเมชั่น


ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

logo การไฟฟ้านครหลวง
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
IBM
bangkok airway
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปตท
krungthai bank
สสส
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
USAID
true corporation
ticon
the mall group
thaibev
thai union
thai pbs
singha
sc asset
samart
panasonic
osotspa
nanotec
mitr phol
mazda
LPN development
KSL
kasikornthai
ford
eastern sugar
cpf
cpall
cimb bank
betagro
bangkok bank
bamrungrad hospital
Ajinomoto

หลักสูตร Soft Skill สำหรับคนทั่วไป (Public Course)


สรุป

ในศตวรรษที่ 21 ความต้องการและความจำเป็นของ Soft Skill ในองค์กรต่างๆมีมากขึ้น เนื่องจากทักษะ Soft Skill ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น บุคคลที่มีทักษะ Soft Skill จึงเป็นบุคคลที่ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ ทักษะ Soft Skill ไม่เพียงแค่ช่วยทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงาน แต่ยังรวมถึงความสำเร็จขององค์กรด้วย ในอดีตที่ผ่านมาทักษะทางวิชาชีพหรือ Hard Skill มีความเพียงพอต่อการรับประกันการทำงานและตำแหน่งในองค์กร แต่ในยุคปัจจุบันนี้ การที่บุคคลจะประสบความจะต้องมีบุคลิกที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติกับผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่ยุ่งยากลำบากขององค์กรได้ Soft Skill จึงนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญ และส่งผลให้บุคคลเกิดการเติบโต เรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการทำงาน ความก้าวหน้า และความเป็นมืออาชีพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความผูกพัน มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ขององค์กร

จากที่กล่าวมาจึงนับว่า Soft Skill คือ ทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในโลกนี้

ถึงแม้ว่า Soft Skill ไม่ได้สอนในมหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถฝึกฝนได้ การอบรมหลักสูตร Soft Skill โดยเน้น Workshop ดำเนินการสอนโดยวิทยากรมืออาชีพก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้พัฒนาทักษะเหล่านี้ได้


บทความน่ารู้

Soft Skills คือ อะไร

มารู้จักกับ Soft Skills ทักษะที่องค์กรใหญ่ๆให้ความสำคัญพอๆกับทักษะความรู้ทางวิชาชีพ (Hard Skills) เป็นสิ่งที่ผลักดันให้การทำงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้า