ทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 (เริ่มต้นปี 2001 – สิ้นสุดในปี 2100) เป็นศตวรรษที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เช่น

 1. การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล: ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก การพัฒนาในด้านเทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการทำงาน การศึกษา การสื่อสาร และการใช้ชีวิตประจำวัน
 2. การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรม: ศตวรรษที่ 21 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำธุรกิจ และวัฒนธรรมทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงการเมือง การต่อสู้สิทธิและความเท่าเทียม และการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเป็นสิ่งสำคัญของทุกกลุ่มคน
 3. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ: ศตวรรษที่ 21 เห็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การสื่อสาร และการคมนาคมที่ดีขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเร่งการสร้างงาน และการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน
 4. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม: ศตวรรษที่ 21 เกิดการเสื่อมสภาพทางสิ่งแวดล้อมและการเรียกร้องให้ดำเนินการในเรื่องของการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียของชีวิตทางทะเล การเสื่อมสภาพของชีวิตทางธรรมชาติ และความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่กำลังเป็นปัญหาในยุคปัจจุบัน

ศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้ทักษะที่เหมาะสม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

21ST CENTURY SKILLS CATEGORIES

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คืออะไร

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือชุดของทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ถือว่าจำเป็นสำหรับบุคคลที่จะเติบโต และประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้นอกเหนือจากวิชาวิชาการทั่วไปแล้ว มุ่งเน้นที่การเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความท้าทายที่พวกเขาอาจเผชิญ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีอะไรบ้าง

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 • ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)
 • ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital & Information Literacy Skills)
 • ทักษะชีวิต (Life Skills)
21st century skills
credit รูป : aeseducation.com

Learning Skills ทักษะการเรียนรู้

 1. Critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 2. Creativity การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น การสร้างไอเดียใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา
 3. Collaboration การทำงานเป็นทีม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม การสื่อสาร การแบ่งหน้าที่ การแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 4. Communication การสื่อสาร คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียน การพูด การฟัง การสื่อสารออนไลน์ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างสังคมต่างๆ

Digital & Information Literacy Skills ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 1. Information literacy คือความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูล รู้จักค้นหา ประเมิน และใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแหล่งข้อมูลดิจิทัล
 2. Media literacy การรู้เท่าทันสื่อ คือ สามารถวิเคราะห์แหล่งที่มา และแยกแยะระหว่างสิ่งที่น่าเชื่อถือกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ การรู้เท่าทันสื่อมีประโยชน์สำหรับการค้นหาความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูล
 3. Technology literacy ความรู้ด้านเทคโนโลยีในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การรู้จักเครื่องมือเหล่านี้ส่งผลให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับโลกเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Life Skills ทักษะชีวิต

 1. Flexibility ความยืดหยุ่น คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไม่คุ้นเคย
 2. Leadership ความเป็นผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
 3. Initiative ความคิดริเริ่ม สามารถเริ่มต้นโครงการ แผนการด้วยตัวเอง
 4. Productivity หมายถึง ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในโลกที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
 5. Social Skills หมายถึง ความสามารถในการโต้ตอบและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่มีความหลากหลายและเชื่อมโยงถึงกัน ทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น

สรุป

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังที่กล่าวมานี้มีความสำคัญที่ส่งผลให้บุคคลสามารถเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประสบความสำเร็จในตลาดงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Reference

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills
https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills

บทความที่เกี่ยวข้อง

12 เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ "การตั้งเป้าหมาย" เพราะเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้มีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์...

admin
การตั้งเป้าหมายในชีวิต goal setting

100 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง สร้างกำลังใจให้ชีวิต

กำลังใจดีๆบางครั้งก็ได้มาจากข้อความสั้นๆ บทความนี้จึงรวบรวมคำคมสั้นๆ ประโยคทรงพลัง คําคมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจสู่เป้าหมายและความสำเร็จ...

admin
คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่น่ารู้

ผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเป็นเรื่องน่าเรียนรู้...

admin
ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

8 วิธีคลายเครียดง่ายๆได้ผลไว

แนะนำวิธีคลายเครียดง่ายๆ ได้ผลไว ช่วยแก้ปัญหาความเครียดจากการทำงาน จากการเรียน วิธีคลายเครียด ช่วยให้จิตใจสบาย ทำได้ทุกคน แบบไม่ต้องพึ่งยา...

admin
วิธีคลายเครียดง่ายๆ

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form