เกี่ยวกับเรา พละกริท คอนซัลแทนท์

Who we are

เราเป็นสถาบันฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญด้าน Soft Skill ชั้นนำของไทย เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงตนเองจากความรู้สึกภายในจนนำไปสู่การลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมภายนอก ด้วยกระบวนการเรียนรู้และบ่มเพาะคุณสมบัติจากภายใน (Soft side)

Our belief

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน เริ่มต้นจากการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงจากภายในใจเราเอง

Our Mission

เราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้คน สังคมและองค์กร เรียนรู้ จุดประกายพลังใจ และสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเอง

What we do

Crafting Heart-made workshop
We’re not just training but we’re your trusted partner

พละกริท คอนซัลแทนท์ เราไม่ใช่เป็นเพียงสถาบันฝึกอบรม แต่เราคือพันธมิตรที่องค์กรไว้วางใจได้ เราให้คุณค่ากับความรู้สึกที่ดีและความสัมพันธ์ระยะยาว เราเดินทางร่วมกันกับองค์กรด้วยความเป็นอาชีพและมิตรภาพตลอดเส้นทาง เรารับฟังอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการและเราถามคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่รอการค้นพบ (Deep Listening Need, Question for unmet need) แลกเปลี่ยนพูดคุย วิเคราะหส์าเหตุ ทำงานร่วมกันกับองค์กรในการร่วมกันพัฒนาผู้นำ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เราร่วมออกแบบกระบวนการและสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับผู้เรียนและองค์กร

Our Inspiration

The Story of Palagrit…
พละ แปลว่า พลัง,กำลัง
กริท (Grit) แปลว่า ความเพียร ความมั่นคง ความแน่วแน่
home C1

The meaning of Palagrit in our heart

ความหมายของ ”พละกริท”ในใจเรา
“ความปรารถนาที่จะทำกิจอย่างมีพลังด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์”

 

and the meaning worth sharing…
และเราอยากจะส่งต่อความหมายนี้ในใจเรา ให้ผู้คนหรือองค์กร ที่ต้องมีภารกิจหรือการงานที่ต้องทำอยู่แล้ว กลับมาพลังแห่งชีวิตชีวาทำกิจการงานนั้นอย่างมั่นคงและมีพลังใจ ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เปลี่ยนความหมาย ความรู้สึกในใจเรานั้นจากภารกิจ เป็น “พละกริท” กิจที่ทำอย่างมีพลังหรือทำให้มีพลังใจ “Feel Different, World Different”

Our Core Values

พละ 5 (The 5 Mental Power)

 • ศรัทธา Trust the team ,Trust the process, Trust the nature เราเคารพและไว้เนื้อเชื่อใจในผู้คน กระบวนการ และธรรมชาติ
 • วิริยะ Passion for Learning “Life-long learner” มีทัศนคติเชิงบวก (Growth Mindset) ต่อการเรียนรู้อย่างเนื่อง ไม่ย่อท้อ มองทุกเหตุการณ์เป็นโอกาสในการเรียนรู้
 • สติ Cultivate Mindfulness บ่มเพาะการตื่นรู้ ให้ผู้คนใช้สติในการทำงานและการใช้ชีวิต
 • สมาธิ Focus บ่มเพาะพลังของเจตจำนงค์ในการลงมือทำ
 • ปัญญา Wisdom “Bring out the wisdom in people from within”
  เราจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ปัญญาภายในของผู้คนได้เปล่งประกายออกมาจากภายใน

ประวัติผู้ก่อตั้ง : Our Profile

profile picture ryu

อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงศ์ (อ.ริว)
Managing Director
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้าน Soft Skill, มุ่งเน้นและให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์

อ.ริว เป็นผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้าน Soft Skill ผู้อยู่ในแวดวงวิทยากรมืออาชีพมามากกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 1,000 workshop เป็นหนึ่งใน Certified Mind Map Trainer แถวหน้าของประเทศที่ได้รับการรับรอง Think Buzan Licensed Instructor จากต้นตำหรับ (Tony Buzan) ประเทศอังกฤษ ผู้หลอมรวมศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ด้วย ปัญญา ๓ ฐาน ทั้งฐานคิด ฐานใจ และฐานกาย ด้วยเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังของการเชื่อมโยงกันทางความรู้สึกของมนุษย์ และมนุษย์จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีความสุข จึงเน้นออกแบบกระบวนเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรงและความรู้สึกมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามารถในการฝึกอบรมทักษะ Soft Skill ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development, การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management, การคิดอย่างเป็นระบบ Systematic Thinking, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Effective Communication, ทักษะการโค้ชชิ่ง Coaching Skill, ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Problem Solving and Decision Making, การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management, การฟังอย่างลึกซึ้ง Deep Listening, การจัดระบบความคิดและชีวิตด้วย Mind Map นำศาสตร์ต่างๆไปช่วยในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

อ.ริว รักในการเรียนรู้และขัดเกลาตัวเองอยู่เสมอคำถามที่มักกลับเข้าถามตัวเองอยู่เสมอ คือ ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้นิยามตัวเองว่า เป็นนักเรียนมืออาชีพ “I’m a Life-Long Learner” นอกจากนั้นยังสนุกในการเชื่อมโยงและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ  จึงได้นำองค์ความรู้ที่หลากหลายด้าน Soft Skill เช่น ศาสตร์ Action Learning, Coaching , Facilitator, Motivation และอื่นๆอีกมากมายมาผสมผสานเข้ากับความเชี่ยวชาญด้าน Mind Map เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนและองค์กร โดยเน้นย้ำว่าต้องเรียบง่ายที่สุด เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตได้จริง เพราะด้วยความที่เคยเป็นคนที่ไม่ถนัดในการเรียนรู้ผ่านการท่องจำมาก่อน จึงปรารถนาที่จะทำให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจให้มากที่สุด เพราะยิ่งเข้าใจได้ง่ายเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลดีต่อผู้เรียนมากเท่านั้นเพราะ อ.ริว เชื่อมั่นและศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่ดีอยู่ในตัวเอง คนทุกคนสามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้เพียงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ความรู้สึกภายในใจตัวเอง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Certified Mind Map Trainer

Certified Mind Map Trainer

ผู้เชี่ยวชาญการสอน หลักสูตร Mind Map ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์ ใช้ในเชิงธุรกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิเช่น การสร้างแรงจูงใจ, ความคิดสร้างสรรค์, การสร้างความสัมพันธ์, การตั้งเป้าหมาย, การสื่อสารในองค์กร และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

Motivation Trainer

Motivation Trainer

ทักษะการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ สร้างพลังขับเคลื่อนให้คนในองค์กรด้วยทัศนคติและพลังความรู้สึกเชิงบวก โดยกระบวนการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีพลัง

Facilitator

Facilitator

ทักษะกระบวนกร เพื่อช่วยเยียวยาชีวิตและค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ด้วยกระบวนการที่ หลากหลาย ทั้งจิตวิทยาแขนงต่างๆ, Neuro-Science, Satir model, NLP และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อพัฒนาในเชิงลึกทั้งในระดับบุคคลและในระดับกลุ่ม หลายหลายหลักสูตร เช่น Dialogue, Leader as Facilitator, Facilitator Skills for HR Executive เป็นต้น

Life Coach

Life Coach

ทักษะการตั้งคำถาม เพื่อช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกไปสู่ความสำเร็จ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว ทั้งในรูปแบบเดี่ยวและรูปแบบกลุ่ม ช่วยให้กลุ่มผู้เรียนและผู้รับการโค้ชสามารถสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหา ด้วยตนเอง จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ในที่สุด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะมนุษยศาสตร์ เอกปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • “Train The Trainer” Think Buzan Licensed Instructor” ( MIND MAP Certified )
 • “Train The Trainer” for great speaker
 • “Leadership Team Training” for building marketing team
 • “Business Creativity & Product Innovation”
 • “Mastering Powerful & Passionate Presentation”
 • “Mastering Charisma” by NLP Master Trainer Owen Fitzpatrick
 • “iMind Map & Mind Manager” Software for create MIND MAP
 • “Visual Connect” Applied MIND MAP for create business connection
 • “Into the Moment : Journey to the Innermost Intuition – Creativity Workshop” by Gil Alon
 • “Drama Therapy and Psychodrama” by Joel Gluck
 • “Further Exploration with Psychodrama” by Joel Gluck
 • “Further Exploration with Psolodrama” by Joel Gluck
 • “Movement, Acting and Dance Therapy”
 • “Life Coaching for Strengthen the power of life”
 • “Life Coaching for Fulfillment”
 • “Re-evaluation Counseling”
 • “Dialogue for inner Growth”
 • “Ultimate Confidence”
 • “NLP Master Class” , “NLP Intermediate”
 • “Satir” by laura Dodson , “Satir for Family Therapy”
 • จิตตปัญญาศึกษา สถาบันขวัญเมือง
 • Process Work – Leadership with Presence by Gill Emslie
 • Process work – Advance for facilitate Group Process

ประสบการณ์การทำงาน

 • ปี 2561 – ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน
  SkillZone, Coach & Facilitator
 • ปี 2558 – ปัจจุบัน
  Thailand Coaching Academy, Success Coach
 • ปี 2555 – ปัจจุบัน
  บริษัท บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด, Certified Mind Map Trainer
 • ปี 2556 – ปี 2558
  สถาบันขวัญเมือง มูลนิธิสังคมวิวัฒน์, Facilitator (กระบวนกร)
 • ปี2555 – ปี 2557
  Master Mind Training, Business Development Manager
 • ปี 2553 – ปี 2555
  BNI (Thailand) Co.,Ltd, Marketing & Business Partnership Consult
 • ปี 2545 – ปี 2553
  NR Polymer
  General Manager & Plant Manager