Category Archives: Deep Listening

Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ การฟังเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด เป็นการฟังอย่างใส่ใจที่ทำให้ได้ยินทั้งสิ่งที่ผู้พูดพูดออกมาและความหมายโดยนัยยะหรือความรู้สึกของผู้พูดที่ไม่ได้พูดออกมา เป็นการฟังแบบเปิดกว้างโดยไม่ตัดสิน เข้าใจลึกซึ้งไปถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมา เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ ความเชื่อ เป็นต้น การฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสาร การสร้างความไว้วางใจ และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Deep listening หรือการฟังอย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในยุคนี้ ถือเป็นทักษะสำคัญของผู้ที่ก้าวมาเป็นผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร ดังสิ่งที่
Peter Drucker เคยกล่าวไว้ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสาร คือการได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด” The most important thing in communication is hearing what isn’t said.

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT p1

หลักสูตรทักษะการฟังอย่างอย่างลึกซึ้ง Deep Listening at TB-CERT

Special Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการสื่อสารเชิงลึกด้วย Deep Listening และ U Theory แบบ Applied ให้กับกลุ่มผู้บริหารดูแลรักษาระบบความปลอดภัยด้าน IT จากธนาคารต่างๆที่รวมตัวกันในนาม TB-CERT เพื่อช่วยยกระดับทักษะด้าน Soft Skill ในงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภาคการธนาคารให้สูงมากขึ้น

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง โครงการเนกขัมบารมี พยาบาลจบใหม่ 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง โครงการเนกขัมบารมี พยาบาลจบใหม่ 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง ผมเชื่อว่า จิตใจที่อ่อนโยนบวกกับการรับฟังอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้น้องประสบความสำเร็จในวิชาชีพพยาบาลได้อย่างดีที่สุด

อบรม Mindset for Success in Teaching เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จสู่การเป็นครูยุคใหม่

อบรม Mindset for Success in Teaching เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จสู่การเป็นครูยุคใหม่

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริม พัฒนาจากคุณสมบัติภายในของมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมทั้งกายและใจในการพัฒนาเทคนิคการสอนของตนไปสู่การส่งมอบวิชาความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาในอนาคต

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง ในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Scroll Up