อบรม Mindset for Success in Teaching เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จสู่การเป็นครูยุคใหม่

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริม พัฒนาจากคุณสมบัติภายในของมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมทั้งกายและใจในการพัฒนาเทคนิคการสอนของตนไปสู่การส่งมอบวิชาความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาในอนาคต

Read more

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular