Category Archives: Communication Skill

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารหรือคนในองค์กรต้องมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จแก่องค์กร สถาบันฝึกอบรมพละกริทมี หลักสูตร Communication Skill ที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันและเกิดการร่วมมือ ประสานงานอย่างไรให้ได้ใจทีมงาน สื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้ง สามารถใช้ได้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

หลักสูตรอบรม Advanced Communication Skills and Feedback with EQ Thai Union Group

Advanced Communication Skills and Feedback with EQ Thai Union Group

Advanced communication skills and Feedback with EQ หลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจตนเองและผู้อื่น

Scroll Up