Facilitator

พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการด้วย หลักสูตร Facilitator การเป็นผู้จัดกระบวนการ ตั้งคำถาม สะท้อนความคิด เพื่อให้กลุ่มการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง ได้แนวความคิดใหม่ๆ หรือแนวทางใหม่ๆในการตัดสินใจ

อบรม Facilitator วิทยากรกระบวนการ “องค์กรที่มีชีวิต” จิตแห่งฟาโมดูลที่ 3

Facilitator, วิทยาการกระบวนการ จิตแห่งฟา เส้นทางของการขัดเกลาตนเองจากภายใน ดำรงอยู่ด้วยใจที่สงบและเท่าเทียม ดำรงอยู่เพื่อสนับสนุนให้คนตรงหน้ามีความสุข

Read more

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular