Leadership Skill

ผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความสำเร็จกับองค์กร หากองค์กรใดมีผู้นำที่มีความสามารถ ก็จะเป็นผลให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำ จึงเป็นเรื่องที่องค์กรควรใส่ใจอย่างยิ่ง หลักสูตร Leadership Skill ช่วยพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ สร้างศรัทธาให้ลูกน้องปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

อบรม Leadership Program 2 Managing People – Thai Union Group

ภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรม Leadership Program 2 “Managing People” 2nd Follow up วันที่ 19 กันยายน 2561 Thai Union Group ขอขอบคุณผู้นำยุคใหม่ LD-2 Program ทุกท่านที่ตั้งใจจริง เปิดใจเรียนรู้แลกเปลี่ยน และเป็นนักลงมือทำจริงที่ทุ่มเทใส่ใจทีมงานเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งทั้งงานและดูแลความรู้สึกของทีมในเวลาเดียวกัน ขอชื่นชมจากใจครับ

Read more
Page 1 of 2 1 2

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular