Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1 p1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1

Follow up หลักสูตร fundamental mind map LHMH รุ่นที่ 1 “Enhance Mind Map Effectiveness” วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

บรรยากาศความสุขในคลาสเรียนวันนี้ครับ มาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใช้ Mind map ในขีวิตประจำวันและการทำงานให้ชาว LHMH ครับ พัฒนาจุดติดขัดให้ดีขึ้น ผู้เรียนสนุกและมีอิสระในการคิดและเปลี่ยนคำเป็นภาพมากขึ้น ปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาปรับปรุงการเขียน Mind Map ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ศักยภาพสมองให้คิดได้เร็วขึ้น สื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็น ทำงานเป็นทีมร่วมกัน อย่างสนุกสนาน ต่อยอดความคิดจากเพื่อนๆได้ ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบคุณคุณพิม LHMH ที่ดูแลเป็นอย่างดีตลอดหลักสูตรครับ ขอบคุณคุณลูกคลื่น และน้องแฟ้ม จาก Learning Hub Thailand สำหรับการสนับสนุนและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีคลอดหลักสูตรครับ ขอบคุณผู้เข้าอบทุกท่านที่สนุกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ขอให้ใช้ Mind map อย่างมีความสุขและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและมีสีสันมากขึ้นนะครับ

ริว อชิระวิชญ์ #อริวอชิระวิชญ์ #ryumindmap #MindMap #Visualthinking #Creative #Communication #Collaboration #Teamwork #ProblemSolving #Lifemapปลดล็อคชีวิตด้วยวิธีคิดจากกระดาษแผ่นเดียว #กระดาษแผ่นเดียว

Scroll Up