In-house training

หลักสูตรอบรมภายในองค์กร ที่เราบรรจงสร้างสรรค์จากหัวใจ
Signature Training Course : Crafting Heart-made Workshop

Visual-Mind-Map

Visual Mind Map

คิดเป็นเห็นภาพง่ายด้วยมายแมพ (Visual Mind map) หลักสูตรที่ช่วยจัดระบบความคิด คิดเป็นระบบ มองเห็นภาพรวมและประเด็นสำคัญของรายละเอียดทั้งหมด ช่วยในการวางแผนและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

Heartful-Facilitative-Leadership

Heartful Facilitative Leadership

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Facilitative Leadership เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่ครองหัวใจคน เปลี่ยนจากผู้ที่ควบคุมเป็นผู้ส่งเสริม ให้ทีมสามารถบริหารและสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้

Mindfulness-at-Work

Mindfulness at Work

วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) การเจริญสติ สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่าย ทำได้ทั้งในชีวิตประจำวันและที่ทำงาน ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง จัดการความเครียด มีพลังจดจ่อกับงาน

Heartful-Collaborative-Communication

Collaborative Communication Skill

การสื่อสารด้วยหัวใจเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน หลักสูตร Collaborative Communication Skill ช่วยพัฒนาทักษะความร่วมมือกันในทีมและระหว่างแผนก นำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ

Breakthrough-Complex-Problem-Solving

Complex Problem Solving

จัดการรากปัญหาอย่างทะลุทะลวง, Group Coaching ที่ช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้ยังอย่างไร แต่ทีมคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach

Trust-Building-to-Team-Bonding

Collaborative Team Building

หลักสูตรที่จะหลอมรวมทีมในรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อช่วยสร้างเสริมความรักความผูกพันของทีม มีการออกแบบให้มีทั้งความสนุก เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างความเชื่อใจ นำทีมสู่การทำงานร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายองค์กร

Your-Dream-Class

Customized Course

*Custom-made for specific need*
บริการออกแบบ หลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-house training) ตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เพื่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรของคุณ We can customize the course according to your organization needs