In-house training

บริการจัดอบรมภายในองค์กร In-house training เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

หลักสูตร mind map

หลักสูตร Visual Mind Map

คิดเป็นเห็นภาพง่ายด้วยมายแมพ (Visual Mind map) หลักสูตร Mind map ที่จะช่วยจัดระบบความคิด คิดอย่างเป็นระบบ มองเห็นภาพรวมและประเด็นสำคัญของรายละเอียดทั้งหมด ช่วยในการวางแผนและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

Heartful-Facilitative-Leadership

หลักสูตร Heartful Facilitative Leadership

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Heartful Facilitative Leadership เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำที่ครองหัวใจคน เปลี่ยนจากผู้ที่ควบคุมเป็นผู้ส่งเสริม ให้ทีมสามารถบริหารและสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้

Mindfulness-at-Work

หลักสูตร Mindfulness at Work

วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) การเจริญสติ สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่าย ทำได้ทั้งในชีวิตประจำวันและที่ทำงาน ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง จัดการความเครียด มีพลังจดจ่อกับงาน

Heartful-Collaborative-Communication

หลักสูตร Collaborative Communication Skill

หลักสูตร Collaborative Communication Skill เป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือกันในทีมและระหว่างแผนกนำไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร เป็นการสื่อสารด้วยหัวใจเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน

Breakthrough-Complex-Problem-Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตรที่จะช่วยจัดการรากปัญหาอย่างทะลุทะลวงด้วยรูปแบบ Group Coaching ที่ช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” (root cause analysis) ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้ยังอย่างไร แต่ทีมคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น เป็นหลักสูตรการแก้ปัญหา (problem solving and decision making) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach

Trust-Building-to-Team-Bonding

หลักสูตร Team Building

หลักสูตรการสร้างทีมงาน ที่จะหลอมรวมทีมในรูปแบบกิจกรรมนอกสถานที่ (กิจกรรม team building) เพื่อช่วยสร้างเสริมความรักความผูกพันของทีม มีการออกแบบกิจกรรม team building ให้มีทั้งความสนุก เปิดใจรับความแตกต่าง สร้างความเชื่อใจ นำทีมสู่การทำงานร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเพื่อเป้าหมายองค์กร

customized course

Customized Course

*Custom-made for specific need*
บริการออกแบบหลักสูตรอบรมภายในองค์กร In-house training ตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ เนื้อหาทันสมัย เพื่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรยุคใหม่ We can customize the course according to your organization needs