ในยุค “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการ บริษัท และองค์กรในไทยต้องการจากผู้สมัครงาน คือ ความพร้อมที่เรียนรู้ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันคนทำงานยุคดิจิทัลยังจำเป็นต้อง “Soft Skill” หรือทักษะด้านการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยียังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนมนุษย์ จึงกลายเป็นทักษะที่หลายองค์กรต้องการ

นอกจากทักษะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่องค์กรยุคดิจิทัลต้องการคือ “Mindset” (แนวความคิด) หรือมุมมองใหม่ๆ ที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลข้างจะเห็นอย่างชัดเจนว่า การทำงานแบบเดิมไม่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรยุคใหม่อีกต่อไป ฉะนั้น คนวัยทำงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดา ทั้งการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skill) และ ทักษะการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ (Soft Skill)
ดังนั้น เรา พละกริท คอนซัลแทนท์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ดังต่อไปนี้

คอร์ส Soft Skill สำหรับการทำงานในอนาคต มีอะไรบ้าง

หลักสูตร Leadership Skill

หลักสูตร Leadership Skill

เสริมสร้างภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่เก่งคน เก่งงาน เป็นผู้นำที่เอาใจใส่จิตใจของลูกน้อง เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา

หลักสูตร Teamwork

หลักสูตร Teamwork and Collaboration

สร้างพลังในการทำงานเป็นทีม ปลูกจิตสำนักความสามัคคี ปราถนาที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

Customized-Course

Customized Course

บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ เนื้อหาทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร Communication Skill

หลักสูตร Communication Skill

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารให้ได้งานและได้ใจคน ปรับทัศนคติการสื่อสารเชิงบวก ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกัน

หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตรที่จะช่วยหาต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาของหน่วยงานที่ซับซ้อน ยาวนาน และยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ทีมคือผู้ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น

หลักสูตร Growth Mindset

หลักสูตร Growth Mindset

เรียนรู้ความสำคัญของกรอบความคิด (Mindset) สามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยนำไปใช้พัฒนาทีมงานและองค์กรได้

หลักสูตร Mindfulness

หลักสูตร Mindfulness at Work

เรียนรู้วิถีแห่งการบ่มเพาะสติสำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่าย สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีอีคิวที่ดี

หลักสูตร Mind Map

หลักสูตร Mind Map for Systematic Thinking

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย Mind Map ฝึกคิดแบบบูรณาการ คิดอย่างเป็นระบบ และเห็นภาพรวมทั้งหมด

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการจัดอบรมคอร์ส Soft Skill