In House training

ในยุค “ดิจิทัล ดิสรัปชัน” คุณสมบัติที่ผู้ประกอบการ บริษัท และองค์กรในไทยต้องการจากผู้สมัครงาน คือ ความพร้อมที่เรียนรู้ แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันคนทำงานยุคดิจิทัลยังจำเป็นต้อง “Soft Skill” หรือทักษะด้านการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยียังไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนมนุษย์ จึงกลายเป็นทักษะที่หลายองค์กรต้องการ

smart-in-house-training

นอกจากทักษะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่องค์กรยุคดิจิทัลต้องการคือ “Mindset” (แนวความคิด) หรือมุมมองใหม่ๆ พี่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลข้างจะเห็นอย่างชัดเจนว่า การทำงานแบบเดิมไม่ตอบโจทย์สำหรับองค์กรยุคใหม่อีกต่อไป ฉะนั้น คนวัยทำงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดา ทั้งการพัฒนา ทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skill) และ ทักษะการบริหารจัดการความคิดและอารมณ์ (Soft Skill)

หลักสูตร Soft Skill ที่พละกริท คอนซัลแทนท์พัฒนาเพื่อตอบโจทย์โลกการทำงานในอนาคต ได้แก่

หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership

 • เสริมสร้างภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่เก่งคน เก่งงาน เป็นผู้นำที่เอาใจใส่จิตใจของลูกน้อง เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา
 • สามารถเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อเป้าหมายองค์กร
 • สามารถเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อเป้าหมายองค์กร
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Teamwork and Collaboration

 • การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม
 • ยอมรับในความแตกต่างของสมาชิกในทีม
 • ตระหนักในบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างผลงานให้หน่วยงานและองค์กร
 • ปลูกจิตสำนักความสามัคคี ปราถนาที่จะอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Mind Map for Systematic thinking

 • พัฒนาทักษะการคิดแบบบูรณาการ คิดอย่างเป็นระบบ และเห็นภาพรวมทั้งหมด
 • ฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย Mind Map
 • สามารถใช้ Mind Map เพื่อระดมความคิด (brainstorm) อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ Mind Map เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในทีมและกลุ่มงานอื่นๆเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กรมากที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Growth Mindset

 • เรียนรู้ความสำคัญของกรอบความคิด (Mindset) และสามารถพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตได้ (Growth Mindset)
 • การสร้าง Growth Mindset กับการดำเนินชีวิตและการทำงาน
 • สามารถนำ Growth Mindset ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค์กรได้
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Communication Skill

 • เรียนรู้ทักษะการสื่อสารให้ได้งานและได้ใจคน
 • ปรับทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวก เข้าใจมุมมองของผู้อื่น ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกัน
 • เคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการสื่อสาร
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Mindfulness at Work

 • เรียนรู้วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่าย เพื่อให้ผู้คนที่ทำงานในวิถีแห่งโลกยุคใหม่ได้ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง
 • การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง จนสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยและล้าสั่นไหว มาสู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ (Emotional Control)
 • เรียนรู้การเจริญสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบัน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความสุขในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีอีคิวที่ดี (ความฉลาดทางอารมณ์ -EQ)
อ่านเพิ่ม
Customized-Course

Customized Course

บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำ เนื้อหาทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรยุคใหม่

อ่านเพิ่ม
หลักสูตร Complex problem solving

หลักสูตร Complex Problem Solving

ช่วยให้ทีมค้นหารากของปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีปัญหาซับซ้อน ยาวนานและไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Action Learning (เรียนรู้และลงมือทำจริง) เพื่อฝึกฝนสมรรถนะของผู้นำให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างทะลุทะลวง

อ่านเพิ่ม

ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ