หลักสูตร Collaborative Communication Skill

Heartful-Collaborative-Communication

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย หลักสูตร Communication Skill หลักสูตรการสื่อสาร ที่เหมาะกับทีมที่ต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในและระหว่างแผนก (Cross-functional) ช่วยให้เกิดการเข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social Awareness) และเกิดการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ( Deep Listening) ได้ยินเสียงความต้องการเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่จะเป็นการเปิดประตูไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) และนำไปสู่การสื่อสารความต้องการที่จริงแท้ (Need) และร้องขออย่างจริงใจ (Art of Request)

การพัฒนา ทักษะการสื่อสาร Communication Skill จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกัน (Oneness) จะเกิดขึ้น ความรู้สึกยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อในการทำงานมากว่าหน้าที่ที่ตัวเองมี (Collaboration)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝน

  • การฟังกันอย่างลึกซึ้ง( Deep Listening)
  • เข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social-Awareness)
  • สื่อสารอย่างสันติ (Non-violence Communication)
  • การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Need)
  • การร้องขอและสร้างการมีส่วนร่วม( Art of Request and Collaboration)
  • ผู้นำสี่ทิศ (4 Styles Leadership)
  • การสร้างพื้นที่ของความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน (Creating Trust & Being Oneness)

หากท่านสนใจหลักสูตรอบรม สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ