หลักสูตร Team Building

Trust-Building-to-Team-Bonding

หลักสูตร Team Building สำหรับการสร้างทีมงานที่จะหลอมรวมให้เกิดความผูกพัน เปิดใจรับความต่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน

หากปราศจาก Trust ความเป็น Team ก็เกิดขึ้นไม่ได้
ความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จร่วมกันของทีม

Special design for “Extraordinary Outing trip” กิจกรรมเพื่อหลอมรวมทีมให้เป็นหนึ่งนอกสถานที่เพื่อช่วยสร้างเสริมความรักความผูกพันของทีม ด้วยกิจกรรม team building ต่างๆ มีการออกแบบ ให้มีทั้งความสนุกและ ช่วยให้ทีมเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เปิดรับความแตกต่าง รับฟังกันอย่างตั้งใจไม่ตัดสิน (Active Listening) สามารถสื่อสารความรู้สึกและความต้องการที่แท้ในใจได้ เข้าใจและได้ยินเสียงในใจของอีกฝ่าย (Emphatic Listening) สร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดความเชื่อใจกันและกันในทีม จนนำไปสู่การมีความสัมพันธ์อันดี (Relationship) เกิดความรักความผูกพันธ์ในทีม (Team bonding) การสร้างทีมงาน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน (Team Synergy) เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

 • เรียนรู้การทำงานของสมอง (How Brain Works)
 • การบริหารสมองทั้งสองซีก (Brain Gym)
 • Mind Map ที่ถูกต้องลิขสิทธิ์เฉพาะ Think Buzan Licensed Instructor
 • การคิดสร้างสรรค์เป็นภาพเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสมองซีกขวา (Visual Thinking)
 • เทคนิคการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพ (Effective Note taking )
 • เทคนิคการจับประเด็นสำคัญ (Keywords Capturing)
 • การคิดเป็นรัศมี เชื่อมโยงประเด็นแบบ Mind Map
 • การทำงานของสมองกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • แก้ไขปรับปรุงจุดติดขัดทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆด้วย Backward Thinking เพื่อนำไปสู่ Innovationในองค์กร
 • เทคนิค Brainstorm อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมคิดร่วมสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จกับทีมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพด้วย (Collaborative Mind Map)
 • ร่วมคิดและสื่อสารแบบเชื่อมโยงกับทีมและกลุ่มงานอื่นๆแบบ Cross Function เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์กรได้ในอนาคต (Visual Communication)

หากท่านสนใจ หลักสูตรการสร้างทีม สู่ความเป็นหนึ่ง สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ