หลักสูตร Communication Skill

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตร Communication Skill หลักสูตรการสื่อสาร ที่เหมาะกับทีมที่ต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในแผนกและระหว่างแผนก (Cross-functional)

ช่วยให้เกิดการเข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social Awareness) และเกิดการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ( Deep Listening) ได้ยินเสียงความต้องการเบื้องลึกของอีกฝ่ายที่จะเป็นการเปิดประตูไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building) และนำไปสู่การสื่อสารความต้องการที่จริงแท้ (Need) และร้องขออย่างจริงใจ (Art of Request)

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร Communication Skill จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกัน (Oneness) จะเกิดขึ้น ความรู้สึกยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อในการทำงานมากว่าหน้าที่ที่ตัวเองมี (Collaboration)

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝน

  • การฟังกันอย่างลึกซึ้ง( Deep Listening)
  • เข้าใจตนเองและเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง (Self-Awareness and Social-Awareness)
  • สื่อสารอย่างสันติ (Non-violence Communication)
  • การร้องขอและสร้างการมีส่วนร่วม( Art of Request and Collaboration)
  • ผู้นำสี่ทิศ (4 Styles Leadership)
  • การสร้างพื้นที่ของความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน (Creating Trust & Being Oneness)

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Communication Skill

Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 , Cigna

หลักสูตร Communication with EQ for Supervisor รุ่นที่ 1 เติมเต็มความสุขทุกการสื่อสารด้วยความเข้าใจ ไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเป็นอย่างไร เรามีทางเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในเชิงบวกได้เสมอ ถ้าเรามีสติช้าการตัดสินผู้อื่นลงและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้น


Communication With EQ – Chubb Insurance Co. (PLC)

หลักสูตรออกแบบพิเศษเพื่อพัฒนาการทักษะการสื่อสารด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นได้ที่การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความรู้สึกภายในใจตนเอง

ขอขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ผู้เรียนชาว Chubb ทุกคนที่เปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดเผยความรู้สึก และร่วมออกแบบการสื่อสารด้วยความเข้าใจไปด้วยกัน


Advanced Communication and Feedback with EQ – Thai Union Group

เหตุผลแท้จริงของการสื่อสาร คือ “เราต้องการเข้าใจกัน”

ความท้าทายของการสื่อสาร คือ เราไม่เคยรู้ว่า เราอาจมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจแม้แต่ “ตัวของเราเอง”

แนวคิดการออกแบบห้องเรียนที่นำพาให้ผู้เรียนที่น่ารักของผม “ทำความรู้จักกับตัวเองอีกครั้ง”

โดยคอร์สนี้ได้ใช้ Mind map for Meditation เป็นเครื่องมือพาให้ผู้เรียน รู้จักกับความคิด ความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่ให้เรากลับมาเท่าทันและบริหารจัดการความรู้สึกของเราได้ดีมากขึ้น