หลักสูตร Communication Skill

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมงานหลากหลายและการทำงานข้ามแผนกที่ซับซ้อน

หลักสูตร Communication Skill ของ Palagrit Consultant ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารของทีมงานในองค์กรของคุณ ให้เกิดความร่วมมือ ความไว้วางใจ และประสิทธิภาพที่สูงสุดในการทำงาน

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกัน (Oneness) จะเกิดขึ้น ความรู้สึกยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน จนนำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อในการทำงานมากว่าหน้าที่ที่ตัวเองมี (Collaboration)

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้แก่ :

 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ช่วยให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น สร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • การตระหนักรู้ในตนเองและผู้อื่น (Self-Awareness & Social Awareness) ช่วยให้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
 • การสื่อสารแบบไร้ความรุนแรง (Non-Violent Communication) เรียนรู้วิธีการสื่อสารด้วยสันติวิธีที่สร้างสรรค์และไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น
 • ศิลปะการร้องขอและสร้างการมีส่วนร่วม (Art of Request & Fostering Collaboration) ฝึกทักษะการร้องขอและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของหลักสูตรเรา

 • วิทยากรมืออาชีพ: หลักสูตรออกแบบและฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ฝึกอบรมในระดับองค์กรมากว่า 10 ปี ซึ่งมีความเข้าใจในการฝึกอบรมให้ได้ผลลัพธ์ในการนำไปใช้จริง
 • ออกแบบหลักสูตรเฉพาะลูกค้าแต่ละราย (Customized Course): เราปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ เพื่อให้เนื้อหามีความเกี่ยวข้องและแก้ปัญหาให้กับองค์กรคุณจริงๆ
 • การเรียนรู้แบบเน้นปฏิสัมพันธ์: หลักสูตรของเราเน้นปฏิสัมพันธ์ Workshop การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมและกระตุ้นความสนใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร (Effective Communication) ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
 • สร้างความเข้าใจในสิ่งที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ช่วยให้สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาทักษะการจัดการและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งและเพิ่มความร่วมมือในองค์กร
 • ช่วยเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความสูญเสียเวลาและทรัพยากรจากปัญหาการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
 • ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำในการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมงาน เรียนรู้วิธีการสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้งและผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียนรู้การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในองค์กร
 • บุคลากรจากหลากหลายแผนกและสายงาน สร้างความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารข้ามหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กรร่วมกัน
 • บริษัทที่มีพนักงานหลากหลายวัฒนธรรม (Multicultural Organizations) พัฒนาความสามารถในการสื่อสารที่คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • บริษัทที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความขัดแย้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Communication Skill

The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

หลักสูตร The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

หลักสูตร The Next Generation Leadership Development Program บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

Communication With EQ -Hitachi Sunway (Virtual Class)

เติมเต็มความสุข ทุกการสื่อสารด้วย”ความเข้าใจ” (Virtual Classroom) Hitachi Sunway Information Systems (Thailand) Ltd., หลักสูตรที่ถ่ายทอดหัวใจของการสื่อสาร จบลงด้วยความประทับใจและความอบอุ่นจากมิตรภาพของผู้เรียน หลักสูตรนี้ช่วยทำให้ทุกการสื่อสารเป็นไปด้วยความเข้าใจความต้องการของทุกฝ่ายได้ เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่เราทำงานด้วยได้ถ้าหากเรารู้วิธีสื่อสารด้วยความฉลาดทางอารมณ์ วิทยากร…

พร้อมหรือยังที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารองค์กรของคุณ ทักหาเราได้เลยเพื่อรับคำปรึกษาฟรี เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Communication Skill

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form