หลักสูตร Complex Problem Solving

หลักสูตร Complex Problem Solving เป็นหลักสูตรที่จะจัดการปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Finding the Root Cause) ด้วยรูปแบบ Group Coaching ที่จะช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้อย่างไร แต่ทีมคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น

รูปแบบหลักสูตร

 • กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการฝึกฝนสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies)

 • แก้ไขปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Breakthrough Complex Problem Solving)

 • พัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงขององค์กร (High Performance Team)

 • และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach ***

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และลงมือทำ

 • การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)

 • ทักษะการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ

 • การประยุกต์ใช้ Corporate competency อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Team)

 • การพัฒนาสมรรถนะผู้นำอย่างก้าวกระโดด (Leadership Competencies)

 • เกิดการตะหนักรู้อย่างลึกซึ้ง (Self-Awareness)

 • จัดการรากหรือต้นตอปัญหาอย่างทะลุทะลวง Breakthrough Complex Problem Solving

 • เกิดการเรียนรู้และลงมือทำจริง (Action Learning)