หลักสูตร Complex problem solving

หลักสูตร Complex Problem Solving

“Finding the Root Cause” จัดการรากปัญหาอย่างทะลุทะลวง Group Coaching ที่ช่วยให้ทีมร่วมกันค้นหา “ราก” หรือ ”ปัญหาที่แท้จริง” ของหน่วยงานหรือองค์กรต้นตอของปัญหาที่ซับซ้อน ยาวนาน ที่คุณยังไม่รู้วิธีว่าจะแก้ยังอย่างไร แต่ทีมคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบปัญหานั้น กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการฝึกฝนสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competencies) แก้ไขปัญหาอย่างทะลุทะลวง (Breakthrough Complex Problem Solving) พัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพสูงขององค์กร (High Performance Team) และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการกำกับดูแลของ Certified Action Learning Coach

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และลงมือทำ

  • การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
  • ทักษะการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพ
  • การประยุกต์ใช้ Corporate competency อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Team)
  • การพัฒนาสมรรถนะผู้นำอย่างก้าวกระโดด (Leadership Competencies)
  • เกิดการตะหนักรู้อย่างลึกซึ้ง (Self-Awareness)
  • จัดการรากหรือต้นตอปัญหาอย่างทะลุทะลวง Breakthrough Complex Problem Solving
  • เกิดการเรียนรู้และลงมือทำจริง (Action Learning)