หลักสูตร Growth Mindset

ปัจจุบัน หลักสูตร Growth Mindset ได้รับความสนใจในการใช้พัฒนาบุคลากรมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยียุคดิจิทัลและการแข่งขัน การสร้างให้บุคลากรตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและแข่งขันได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

โดยแนวคิดเรื่อง Growth Mindset นี้มีพื้นฐานจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ Dr.Carol S. Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งได้แบ่ง Mindset ออกเป็น 2 ประเภท คือ Growth Mindset และ Fixed Mindset

Growth Mindset คือ ความเชื่อว่าศักยภาพของตนเองสามารถพัฒนาได้ หากมีความมุ่งมั่นอย่างเพียงพอ ส่วน Fixed Mindset มีความหมายตรงข้ามกันคือ ไม่เชื่อว่าศักยภาพตนเองพัฒนาได้

ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาของบุคลากรในองค์กรที่มีกรอบความคิดแบบ Fixed Mindset คือ

 • กลัวความผิดพลาด จะหนีหรือหลีกเลี่ยง เพราะไม่อยากล้มเหลว จึงทำให้องค์กรไม่พัฒนา
 • เมื่อเจออุปสรรค จะล้มเลิกหรือยอมแพ้โดยง่ายเพราะเชื่อว่าพยายามไปก็เท่านั้น
 • ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เพราะคิดว่าเกิดมาก็เป็นแบบนี้ ความสามารถมีได้เท่านี้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • เมื่อเกิดความล้มเหลว มักท้อถอย โทษตัวเอง ลดคุณค่าตัวเอง เกิดความทุกข์ จึงไม่อยากเปิดรับความล้มเหลวเข้ามาในชีวิต

ดังนั้นการสร้าง Growth Mindset ให้กับคนในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตร Growth Mindset นี้จะสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาตนเอง ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) กล้าก้าวข้ามความผิดพลาด มีมุมมองต่อการทำงานเชิงรุก มีทัศนคติในแง่บวก แนวความคิดนี้จะทำให้คนประสบความสำเร็จในงานและสร้างผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบฝึกอบรมและกิจกรรมสร้าง Growth Mindset

ผู้ที่เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการสร้าง Growth Mindset ได้ด้วยตัวเองได้ และสามารถใช้ Growth Mindset กับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

temp palagrit growth minset course

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการปรับตัว
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรอบความคิด สามารถก้าวข้ามจาก Fixed Mindset ไปสู่ Growth Mindset
 • เทคนิคการฝึกฝนตนเองพัฒนา Growth Mindset ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Growth Mindset

 • สามารถเข้าใจกรอบความคิดและความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset กับ Growth Mindset
 • สามารถปรับกรอบความคิดแบบเติบโตกับตนเองได้ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จ กล้าเรียนรู้ เผชิญความท้าทาย กล้าก้าวข้ามความผิดพลาด
 • เข้าใจอุปสรรคที่ขัดขวางกรอบความคิดแบบเติบโตของตนเอง เรียนรู้วิธีที่จะก้าวข้ามอุปสรรคของตนเอง
 • สามารถปรับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth mindset)
 • สามารถเรียนรู้เครื่องมือการสร้าง Growth Mindset ให้กับตัวเอง ทีมงาน และองค์กร นำไปประยุกต์ในการทำงานได้
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้บริหารระดับสูงที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร
 • ผู้จัดการที่ต้องการพัฒนาการทำงานในทีมให้ประสบความสำเร็จ
 • ผู้นำที่อยากเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน
 • พนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนากรอบความคิดเติบโตของตนเอง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

แนวทางการอบรม

 • บรรยาย 30%
 • Workshop 70%

ตัวอย่างผลงานฝึกอบรม Growth Mindset

biotec 200302 p1 1

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 2

หลักสูตร Smart work : Positive Growth Mindset เพื่อการส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆอย่างรวดเร็ว และข่าวสารที่กำลังถาโถม ณ ขณะนี้

biotec 200227 p1 1

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 1

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆอย่างรวดเร็ว และข่าวสารที่กำลังถาโถมอยู่ในช่วงเวลานี้ หลายคนต่างรู้ดีว่า คงไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการตระหนักรู้ ยอมรับ เปิดใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากทัศนคติที่เป็นพลังด้านบวกภายในใจ

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Growth Mindset

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form