หลักสูตร Growth Mindset

หลักสูตร Growth Mindset

การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตให้กับคนในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตร Growth Mindset จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความหมาย สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรได้ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Growth Mindset หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้นำ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น

Growth Mindset คืออะไร อ่านเพิ่มที่นี่

palagrit-growth-minset-course

พัฒนาหลักสูตรโดยอาจารย์ริว อชิระวิชญ์

ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมกระตุ้น Growth mindset

ระบบประเมินผลที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนมี growth mindset จะส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจจากภายใน มีความมุ่งมั่น พยายาม นำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

และบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเชื่อว่า ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้หากมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีและมีความมุ่งมั่นพยายาม

ตัวอย่างผลงานอบรม

Positive Growth Mindset รุ่นที่ 1 at Biotec

Smart Work : Positive Growth Mindset รุ่นที่ 22 มีนาคม 2563ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(National…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

Positive Growth Mindset รุ่นที่ 2 at Biotec

BIOTEC Smart Work : Positive Growth Mindset รุ่นที่ 127 กุมภาพันธ์ 2563ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ…

โพสต์โดย อ.ริว อชิระวิชญ์ Ryu MindMap เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

บทความอื่นๆ