หลักสูตร Growth Mindset

การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตให้กับคนในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ หลักสูตร Growth Mindset จะทำให้ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความหมาย สามารถพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กรได้ด้วยเครื่องมือในการพัฒนา Growth Mindset หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้นำ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น

Growth Mindset คืออะไร อ่านเพิ่มที่นี่

หลักสูตรพัฒนาโดยอาจารย์ริว อชิระวิชญ์ ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมกระตุ้น Growth mindset

ระบบประเมินผลที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนมี growth mindset จะส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจจากภายใน มีความมุ่งมั่น พยายาม นำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ และการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเชื่อว่า ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้หากมีเป้าหมายที่ชัดเจน


ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Growth Mindset

Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 1

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอกและข่าวสารที่กำลังถาโถมสังคมไทยเราอยู่ในช่วงเวลานี้ หลายคนต่างรู้ดีว่า คงไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการตระหนักรู้ ยอมรับ เปิดใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองจากทัศนคติที่เป็นพลังด้านบวกจากภายในใจ

หลักสูตร Smart Work : Positive Growth Mindset เพื่อการส่งมอบงานด้วยทัศนคติที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมด้วยพลังและความสุข


Positive Growth Mindset at Biotec รุ่นที่ 2

หลักสูตร Smart Work : Positive Growth Mindset เพื่อการส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงภายนอก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆอย่างรวดเร็วและข่าวสารที่กำลังถาโถม ณ ขณะนี้