หลักสูตร Leadership Skill

องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากบุคลากรและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญคือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” และ “การทำงานเป็นทีม

ถ้าบุคลากรทุกๆ ระดับขององค์กรมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองสูง จะส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

แต่จากผลสำรวจขององค์กรต่างๆ ด้านการบริหารพบว่า ผู้บริหารในองค์กรจำนวนมากขาด “ภาวะผู้นำ

จากปัญหาดังกล่าว วันนี้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้นำในองค์กรของตนให้เก่ง “เก่งงาน เก่งคน” มากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นเรื่องท้าทายการเปลี่ยนแปลงของผู้นำ

ดังนั้น ผู้นำที่ดีคือผู้ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจ

การพัฒนาผู้อื่น เพื่อสร้างให้ลูกน้องเกิดความศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจ เพราะมั่นใจแล้วว่า ความศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดการยอมรับฟังคำชี้แจง และพร้อมที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง ตามที่ผู้นำทีม ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเต็มใจ

สถาบันฯ จึงได้ออกแบบหลักสูตร Leadership Skill จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำขององค์กรธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผู้นำมืออาชีพขององค์กรให้เป็น

 • ผู้นำที่ครองหัวใจ (Conquer the Heart of People)
 • ผู้นำที่ผู้คนอยากตาม เป็นแบบอย่าง (Role Model)
 • ผู้นำที่สร้างผู้นำ นำให้ผู้คนลุกขึ้นมานำด้วยตัวเอง (Build the next leader)  บริหาร “ความสัมพันธ์” (Relationship) บริหาร “ความแตกต่างของคน” (Diversity Management)
 • ผู้นำที่สร้างความไว้วางใจ (Trust ) และความร่วมมือ (Collaboration) และมีพลังของการสื่อสารที่เข้าถึงจิตใจ (Inspire Team) จุดประกายและหลอมรวมพลังให้ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Synergy) เพื่อไปถึงเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
หลักสูตร leadership development program

ทั้งนี้ผู้นำควรมีทักษะต่างๆอีก เช่น

การสื่อสาร: ผู้นำควรได้รับการสอนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการฟังและการสื่อสารทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน การเป็นผู้นำที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเก่งกับผู้อื่นจะช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างความไว้วางใจในทีมงาน

การบริหารจัดการเวลา: ผู้นำควรเรียนรู้วิธีการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดตารางงานและกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม การมีการวางแผนและการจัดการเวลาที่ดีช่วยลดความเครียดและเพิ่มผลผลิตให้กับทีมงาน

การพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งรวมถึงการจัดการความเป็นผู้นำ การสร้างความเชื่อมั่น การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทักษะนี้จะช่วยให้ผู้นำมีความเชี่ยวชาญในการบริหารทีมและสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

การสร้างทีมงาน: ผู้นำควรเรียนรู้วิธีการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการสร้างความไว้วางใจ การสร้างสรรค์และการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม ผู้นำควรได้รับการสอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างทีมที่มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมพันธ์ที่ดี

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ: ผู้นำควรได้รับการสอนวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้เป็นระเบียบวิธี นอกจากนี้ยังควรได้รับการสอนในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีผลกระทบต่อองค์กร การมีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารองค์กร

ซึ่งทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership Skill) เหล่านี้ องค์กรแต่ละแห่งอาจมีความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การออกแบบหลักสูตรควรคำนึงถึงความต้องการและเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้ผู้นำพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทและสภาวะองค์กรที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งจิตวิทยาการบริหารคน
 • เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้จัดการและหัวหน้างานระดับต่างๆในการพัฒนาภาวะผู้นำ
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักการและวิธีปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง และแนวทางการปฏิบัติที่ได้ผล สามารถไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
 • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นใหม่ให้มีทักษะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Leadership Skill

 • เสริมสร้างภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจให้กับทีมได้
 • เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ในการนำคน ได้แก่ การรับฟัง สะท้อน การถาม การชื่นชม และใช้หัวใจในการนำคน
 • เรียนรู้การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 • เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ผู้คนอยากทำตาม เป็นแบบอย่าง
 • เรียนรู้การเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำ (Build the next leader)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารบริษัทเอกชน ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ
 • ผู้ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน เพื่อความพร้อมสู่บทบาทผู้นำ สามารถใช้ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสม

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Leadership Skill

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form