หลักสูตรภาวะผู้นำ Leadership

หลักสูตรที่จะพัฒนาให้คุณเป็น

  • ผู้นำที่ครองหัวใจ (Conquer the Heart of People)
  • ผู้นำที่ผู้คนอยากตาม เป็นแบบอย่าง (Role Model)
  • ผู้นำที่สร้างผู้นำ นำให้ผู้คนลุกขึ้นมานำด้วยตัวเอง (Build the next leader)
    บริหาร “ความสัมพันธ์” (Relationship) บริหาร ”ความแตกต่างของคน” (Diversity Management)
  • ผู้นำที่สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) มีพื้นที่ของการรับฟัง (Deep Listening)ให้พื้นที่ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงคุณค่าและความสามารถ พื้นที่เติบโต ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเอง (Authentic Leader) เปิดเผยความรู้สึกและความต้องการที่จริงแท้ สร้างความไว้วางใจ(Trust ) และความร่วมมือ (Collaboration)และมีพลังของการสื่อสารที่เข้าถึงจิตใจ (Inspire Team) จุดประกายและหลอมรวมพลังให้ทีมร่วมแรงร่วมใจ(Synergy)เพื่อไปถึงเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ขัดเกลาตัวเอง มีความมั่นคงภายใน เติบโตอย่างสง่างาม

ตัวอย่างผลงานอบรม

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรพัฒนาผู้นำ ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Leadership Program บ.Thai Union Group

ผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้นำที่สามารถนำหัวใจของคนให้พร้อมออกก้าวไปสู่สิ่งใหม่ เข้าใจตัวเอง มองเห็นตัวเองรอบด้าน ยอมรับและปรับเปลี่ยน