หลักสูตร Mindfulness at Work

การเจริญสติในที่ทำงานกับองค์กรเปี่ยมสุข (หลักสูตร Mindfulness at Work)

หลักสูตรที่ช่วยการฝึกสติ การจัดการความเครียด (Stress Management) และ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

มีพลังของการจดจ่อกับงาน (Focus) และสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร

มีบรรยากาศการทำงานที่หล่อเลี้ยง กลมเกลียวและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Harmony)

สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safe Space) พัฒนาคุณภาพความสัมพันธ์ (Engagement) กันของคนและองค์กร (Cultivating Appreciative Culture)

ส่งเสริมและบ่มเพาะวัฒนธรรมแห่งการรับฟังและชื่นชมกันและกัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้และฝึกฝน

  • การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง จนสามารถเปลี่ยนผ่านจากความเหนื่อยและล้าสั่นไหว มาสู่ความมั่นคง และความสุขจากภายในใจ (Emotional Control)
  • ค้นพบวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่เป็นไปอย่างเกื้อกูล ทั้งในการประสานงานระหว่างบุคคล และการประชุมในกลุ่ม (Harmony & Safe Space)
  • ความละเอียดอ่อนในการสัมพันธ์กับผู้คน (Emphatic and Gentle Interaction)
  • ยอมรับ ให้เกียรติ และเปิดใจเรียนรู้จากจุดแข็งของเพื่อนและผู้ร่วมงานในอนาคต (Trust and Respect other’s wisdom)
  • วิถีของการสนทนาแบบ Dialogue (Deep Listening)
  • วิถีแห่งการบ่มเพาะและเจริญสติจากภายใน (Mindfulness) สำหรับคนทำงานยุคใหม่ที่เรียบง่ายและทำได้ในชีวิตประจำวันและชีวิตทำงาน เพื่อให้ผู้คนที่ทำงานในวิถีแห่งโลกยุคใหม่ได้ผ่อนคลายจากภาวะที่หนักอึ้ง

ตัวอย่างผลงานอบรมหลักสูตร Mindfulness at Work

Mindfulness at Work for Leader HGST

ผู้นำยุคใหม่ที่จะสามารถสร้างความเปี่ยมสุขและความสำเร็จให้กับองค์กรได้ คือ ผู้นำที่มีการฝึกฝน Mindfulness อยู่การใช้ชีวิตและการทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หนึ่งในองค์กรระดับประเทศที่เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST)

ขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (HGST) และผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญบุคลากรในองค์กร