หลักสูตร Teamwork and Collaboration

หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อหลอมรวมให้เกิดความผูกพัน เปิดใจรับความต่าง ร่วมแรงร่วมใจกัน

หากปราศจาก TRUST ความเป็น TEAM ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความไว้วางใจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จร่วมกันของทีม

Special Design Activities กิจกรรมเพื่อช่วยสร้างเสริมความรักความผูกพันของทีม มีการออกแบบ ให้มีทั้งความสนุกและ ช่วยให้ทีมเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เปิดรับความแตกต่าง รับฟังกันอย่างตั้งใจไม่ตัดสิน (Active Listening)

  • สามารถสื่อสารความรู้สึกและความต้องการที่แท้ในใจ
  • เข้าใจและได้ยินเสียงในใจของอีกฝ่าย (Emphatic Listening)
  • สร้างความไว้วางใจ (Trust) ให้เกิดความเชื่อใจกันและกันในทีม
  • สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความรักความผูกพันในทีม (Team bonding)
  • การสร้างทีมงาน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกัน (Team Synergy) เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน