หลักสูตร Teamwork and Collaboration

ในยุคเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การแข่งขันทางธุรกิจนับวันก็ยิ่งจะรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่างๆจำเป็นต้องอาศัยวิธีการใหม่ๆในการบริหาร และจูงใจให้พนักงานดึงเอาศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในการทำงานเพื่อองค์กรให้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม แต่ละองค์กรย่อมมีปัญหาต่างๆที่เกิดจากพนักงาน ซึ่งเกิดได้หลายปัจจัย เช่น พนักงานขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร ขาดแรงจูงใจ

ไม่อยากสร้างสรรค์งานอย่างที่องค์กรคาดหวัง ขาดความทุ่มเท ให้บริการลูกค้าไม่เต็มที่ ขาดความกระตือรือร้นและทำงานให้เสร็จไปวันๆ หลายคนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้างาน ขัดแย้งกับพนักงานแผนกอื่น และที่สำคัญที่สุดคือขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กร ดังนั้น กระบวนการพัฒนาทีมงานเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการทำงานร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์และแก้ปัญหา จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

หากองค์กรใดมีการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถผลักดันองค์กรให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านของผลประกอบการและการเจริญเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ดังนั้น หลักสูตร Teamwork จึงเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการทำงานแบบทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกันภายในทีม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองกับผู้อื่น

การยอมรับความแตกต่างของบุคคลที่ต้องมาอยู่ร่วมกันทำงานภายในทีม และองค์ประกอบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะประสานงานหรือจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรให้สัมฤทธิผล

มีความเข้าใจในความเป็นผู้นำและผู้ตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันมากที่สุด โดยเน้นกิจกรรมหรือ Workshop ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการฝึกปฏิบัติภายในห้อง และนำข้อคิดที่ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแบบเป็นทีม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม บทบาทของตนเองต่อความสำเร็จและล้มเหลวของทีม และพัฒนาตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการทางจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพิ่มทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่นในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแบบ Cross Function Team (ทำงานร่วมกับทีมที่มาจากหลายฝ่าย)
  • การสร้างทีมงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างกัน (Synergy) -Building Trust and Team Spirit
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงทักษะการทำงานเป็นทีม มีกลไกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขัดแย้งในการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดมุมมองใหม่ในประสานงานการทำงานเป็นทีมภายในและภายนอกองค์กร สามารถตอบสนองหรือสนับสนุนต่อทิศทางเป้าหมายของหน่วยงาน หรือกลยุทธ์องค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

  • สามารถพัฒนาแนวคิดและทักษะการทำงานเป็นทีม
  • สามารถสร้างผลสำเร็จจากการทำงานเป็นทีม ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พนักงานกระตือรือร้นในการทำงานในทิศทางเดียวกัน
  • เข้าใจเทคนิคการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
  • สามารถบริหารทีมงาน และลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
  • นำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

  • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
  • บริษัทฯหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
  • ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานทุกระดับชั้น ที่ต้องการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการอบรม

  • อบรมภายในองค์กร (In-House Training)
  • บรรยาย 30%, Workshop 70%
  • มีเกม/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แฝงแนวคิด
  • กิจกรรมสร้างทัศนคติเชิงบวก

บริษัทเอกชนชั้นนำ ธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการต่างๆไว้วางใจลงเรียนกับเรา

หากท่านสนใจและต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักสูตร Teamwork and Collaboration

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไปเพื่อพูดคุยในรายละเอียด เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการฝึกอบรมกับท่านค่ะ

Request Course

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form