ผลงานที่ผ่านมา

อบรม Leadership Program Personal Effectiveness หลักสูตรต่อเนื่องสำหรับผู้นำยุคใหม่

Leadership Program Personal Effectiveness ออกแบบการเติบโตทางการงานของตัวเอง บรรลุศักยภาพและเข้าใจข้อจำกัดตัวเอง เปลี่ยนแปลง ปรับเป็นเราใน Version ที่ดีที่สุด (Topform)

Read more

หลักสูตรอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Leadership Program บ.Thai Union Group

ผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้นำที่สามารถนำหัวใจของคนให้พร้อมออกก้าวไปสู่สิ่งใหม่ เข้าใจตัวเอง มองเห็นตัวเองรอบด้าน ยอมรับและปรับเปลี่ยน

Read more

Leadership Role Model โครงการต่อเนื่อง ต้นแบบภาวะผู้นำ

โครงการต่อเนื่อง ต้นแบบภาวะผู้นำ Leadership Role Model บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้นำยุคใหม่ (กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้นำ) ที่ครองหัวใจของคนในวิถีผู้นำแบบฟา

Read more

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง โครงการเนกขัมบารมี พยาบาลจบใหม่ 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้ง ผมเชื่อว่า จิตใจที่อ่อนโยนบวกกับการรับฟังอย่างมีคุณภาพจะช่วยให้น้องประสบความสำเร็จในวิชาชีพพยาบาลได้อย่างดีที่สุด

Read more

อบรม Mind map for Creative Innovation บริษัท Central Restaurants Group (CRG)

Mind map มายแมพสำหรับการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนการร่วมสร้างสรรค์ในความคิดสู่การร่วมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม สู่การลงมือทำอย่างได้ผล

Read more

อบรม Facilitator วิทยากรกระบวนการ “องค์กรที่มีชีวิต” จิตแห่งฟาโมดูลที่ 3

Facilitator, วิทยาการกระบวนการ จิตแห่งฟา เส้นทางของการขัดเกลาตนเองจากภายใน ดำรงอยู่ด้วยใจที่สงบและเท่าเทียม ดำรงอยู่เพื่อสนับสนุนให้คนตรงหน้ามีความสุข

Read more

อบรม Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี

Deep Listening การฟังอย่างลึกซึ้งในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Read more

อบรม Mind map จัดระบบความคิด สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 13

Mind map จัดระบบความคิด สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 13 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission)

Read more

วิชาใช้ชีวิตให้มีความสุข

ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสมาช่วยพี่โจ้และพี่ต๋อย จัดกระบวนเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนมีสติ เสริมกำลังบุญด้วยการปักถุงผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ช่วยให้น้องๆได้ผ่อนคลายจากความเร่งรีบของจิตกับกายได้อย่างน่าอัศจรรย์

Read more

อบรม Mindset for Success in Teaching เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จสู่การเป็นครูยุคใหม่

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาครูด้วยการส่งเสริม พัฒนาจากคุณสมบัติภายในของมนุษย์ เพื่อสร้างความพร้อมทั้งกายและใจในการพัฒนาเทคนิคการสอนของตนไปสู่การส่งมอบวิชาความรู้ให้แก่บรรดานักศึกษาในอนาคต

Read more
view more