Mind Map

Mind map for Creative Innovation บริษัท Central Restaurants Group (CRG)

หลักสูตร อบรม Mind map for Creative Innovation , Turn Creative Thinking to Innovation บริษัท Central Restaurants Group

Mind map มายแมพสำหรับการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

เปลี่ยนการร่วมสร้างสรรค์ในความคิดสู่การร่วมสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม สามารถต่อยอดนวัตกรรมทางความคิดร่วม สู่การลงมือทำอย่างได้ผล

เรียบเรียง สรุปทุกความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนาน ลื่นไหล แก้ปัญหาอย่างได้ผล

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form