Growth Mindset

Growth Mindset : Empowering YOU to be the Leader of Your Life มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างการตระหนักรู้ และพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จในการเรียนและชีวิต ด้วย GrowthMindset สำหรับนักศึกษาพยาบาล ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านสังคม สำหรับนักศึกษาพยาบาล
สำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอขอบคุณ อ.มัลลิกา และคณาจารย์ จากสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ให้ความไว้วางใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทุกท่าน
ขอบคุณน้อง Jah Thadsamon ผู้ช่วยประสานงานการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form