Mind Map

MindMaping Workshop รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3164

ภาพบรรยากาศ การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จัดระบบความคิดอย่างสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตร Mind Mapping Workshop

รอบบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 3164 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงแรม Ambassador Hotel Bangkok

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form