Mind Map

Mind map เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ บริษัท Panasonic

Mind map เพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ บริษัท Panasonic

Mind map ช่วยให้การคิดเรื่องงานง่ายขึ้น สนุกและสร้างสรรค์มากขึ้น เรียบเรียงข้อมูลง่ายขึ้น คิดเป็นระบบมากขึ้น แก้ปัญหาได้ดีขึ้น

ใช้สีสันเพิ่มความสนุกสดใสและสร้างสรรค์ในงาน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขมากขึ้น

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form