Collaboration, Customized Service, Leadership Skill, Psychological Safety, Trust

High Impact Collaborative Leadership Program บริษัท S&J International Enterprises Public Company Limited

หลักสูตร High Impact Collaborative Leadership Program บริษัท S&J International Enterprises Public Company Limited

“โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำแห่งการสร้างทีมร่วมแรงร่วมใจ”  

( Co-create – Leadership Development​ Program)
❤️ Tailor-Made โปรแกรมออกแบบและสร้างสรรค์พิเศษเพื่อพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นำจากบริบทเฉพาะขององค์กร
สำหรับกลุ่มผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท S&J International Enterprises Public Company Limited ที่ให้ อ.ริว อชิระวิชญ์ และ Palagrit Team มาอย่างต่อเนื่อง ของการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้นําด้าน SOFTSKILLS เชิงลึกสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

โปรดติดตามข้อมูลอัพเดทเร็วๆนี้