Adaptability, Growth Mindset, Learning agility, Resilience

Growth Mindset เพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

Onsite Workshop :: Growth Mindset & Resilience At Work

Growth Mindset เพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน✨

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

สำหรับ คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เพื่อให้คณาจารย์สามารถใช้ Growth Mindset สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เข้าใจกรอบความคิดแห่งการเติบโต (Growth mindset) กล้าทดลอง ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ ก้าวข้ามความผิดพลาดได้อีกครั้งเสมอ (Resilience) พัฒนาความคล่องตัวในการเรียนรู้เมื่อต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลง (Learning agility) มีมุมมองต่อการทำงานในเชิงรุก (Proactive) มีพลังในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จและผลลัพธ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

.

✨ขอขอบคุณความร่วมมือและความตั้งใจในการเรียนรู้จากคณาจารย์ทุกท่าน

✨ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดี ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกบริษัทพละกริท คอนซัลท์แทนท์ จำกัด และอาจารย์ริว อชิระวิชญ์ ภักดิ์โชติพงค์ เป็น Facilitator ในการจัดกระบวนการให้กับคณาจารย์ทุกท่าน

✨ขอบคุณน้อง Jah Thadsamon ที่ช่วยประสานงานการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form