Tag: leader

Leadership Role Model โครงการต่อเนื่อง ต้นแบบภาวะผู้นำ

โครงการต่อเนื่อง ต้นแบบภาวะผู้นำ Leadership Role Model บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้นำยุคใหม่ (กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้นำ) ที่ครองหัวใจของคนในวิถีผู้นำแบบฟา

Read more

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular