Tag: Leadership Skills

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership MBK Group

หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ Effective Collaboration Leadership สุดยอดผู้นำ สู่การสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) MBK GROUP วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรพัฒนาผู้นำ (Tailor Made Workshop) ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่ม High Potential Leader “MBK Group” ให้ผู้นำมีความสามารถด้าน Soft Skills เพื่อสร้างความร่วมมือให้ทีมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ #พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยทักษะของผู้นำแห่งอนาคต #SoftSkills #Leadingfromthesoftside #Collaboration #Teamwork

Read more

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1

New Paradigm The Future of Leadership Program หลักสูตรอบรมภาวะผู้นำ SJI Module 1 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (Module 1) วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ก้าวที่สำคัญของผู้นำยุคใหม่ (SJI) ในโปรแกรมสุดเข้มข้น 8 วันพร้อมแบบฝึกหัดการลงมือทำจริง (New Paradigm, The Future of Leadership Program) เพื่อบ่มเพาะความเป็นผู้นำที่ทั้งเก่งงานและเก่งคน สามารถนำความรู้ด้าน Hard Skills และ Soft Skills มาผสานกันได้อย่างลงตัวเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่ทีมงานและองค์กรได้อย่างยั่งยืน พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยทักษะของผู้นำแห่งอนาคต #SoftSkills #Leadingfromthesoftside

Read more

อบรม Leadership Program 2 Managing People – Thai Union Group

ภาพกิจกรรม หลักสูตรอบรม Leadership Program 2 “Managing People” 2nd Follow up วันที่ 19 กันยายน 2561 Thai Union Group ขอขอบคุณผู้นำยุคใหม่ LD-2 Program ทุกท่านที่ตั้งใจจริง เปิดใจเรียนรู้แลกเปลี่ยน และเป็นนักลงมือทำจริงที่ทุ่มเทใส่ใจทีมงานเพื่อที่จะเป็นผู้นำที่ดีที่เก่งทั้งงานและดูแลความรู้สึกของทีมในเวลาเดียวกัน ขอชื่นชมจากใจครับ

Read more
Page 1 of 2 1 2

About Us

Palagrit Consultant

Professional Soft Skill Training Company

เรามุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ การฝึกอบรมบ่มเพาะ Mindset ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคน เราเชื่อว่า การเป็นผู้นำที่เริ่มต้นจากภายใน คือหัวใจสำคัญของศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” ด้วยการเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง เคารพในความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผ่านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างทีมงานหน่วยงาน จะกลายเป็นผู้นำต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจเป็น "ผู้นำยุคใหม่" ที่ทั้งเก่งงานและได้ใจคนในที่สุด

Popular