analytical thinking คือ

Analytical Thinking คืออะไร?

Analytical Thinking คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดที่ช่วยแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ เรื่องราวหรือชิ้นงานก็แล้วแต่

แล้วแตกสิ่งนั้นออกเป็นส่วนย่อย   เพื่อให้เราเห็นรายละเอียดของเรื่องเหล่านั้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน  จึงทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมา


Analytical Thinking สำคัญอย่างไร

Analytical Thinking คือทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการใช้เหตุผลแบบผิดๆ และสามารถตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

คนที่ไม่ได้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดี  อาจทำให้เกิดการใช้เหตุผลผิด  หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น   ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์มักจะใช้อารมณ์ความรู้สึก และความเคยชินที่ทำจนเป็นนิสัย

การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผล  การจำแนกแจกแจง  การตีความข้อมูลที่ได้รับ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  โดยสามารถประเมินและตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างถูกต้อง  อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น


ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์

1 ทำให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ เข้าใจเหตุผล และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

หากเราเข้าใจหลักการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเทคนิคของการคิดเชิงวิเคราะห์มาใช้อย่างสม่ำเสมอ   จะทำให้เมื่อเจอสถานการณ์แล้วจะไม่รีบด่วนสรุปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยใช้ความเชื่อเดิมๆหรือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมาตัดสินสถานการณ์นั้นเร็วเกินไป   

หากเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วเราใช้การคิดเชิงวิเคราะห์  ก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะจัดการสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเสมือนกับการที่เราย้อนกลับไปดูอดีต  ว่าก่อนที่จะเกิดปัญหานี้มันมีสาเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้น    ยิ่งย้อนไปได้ไกลเท่าไหร่  ก็เป็นการวิเคราะห์ได้มากเท่านั้น  เป็นส่วยช่วยแก้จุดที่เป็นประเด็นสำคัญของปัญหาได้มากขึ้น

2 ทำให้สามารถวิเคราะห์คำพูดและการกระทำของคน ทำให้เข้าใจคนได้มากขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยทำให้เราไม่รีบสรุปคำพูดและพฤติกรรมของคนที่เราสื่อสารด้วย    โดยทั่วไปคำพูดและพฤติกรรมของคนมักมาจากกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน  

หากเราใช้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์  เพื่อลงไปทำความเข้าใจคำพูดของเขามีที่มาจากอะไร  การกระทำของเขาในเรื่องต่างๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีที่มาจากอะไร   ก็จะทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์กับการเข้าใจคนได้มากขึ้น   

3 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อความ หรือคำกล่าวอ้างต่างๆว่ามีเหตุมีผลหรือไม่

การวิเคราะห์ข้อความ  คำกล่าวอ้างต่างๆ  โดยพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป  หลักฐานที่นำมากล่าวอ้าง  แรงจูงใจหรือเหตุผลที่นำมากล่าวอ้าง  จะช่วยให้เราค้นพบความถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูล  หรือคำกล่าวอ้างนั้นๆ

การคิดเชิงวิเคราะห์ตัวอย่างการนำไปใช้

4 นำไปใช้ในเรื่องค้นคว้า วิจัย เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นประโยขน์ต่อการค้นคว้า วิจัยในการหาความสัมพันธ์  หาเหตุผล  โดยพยายามเอาความแตกต่างในตัวแปรอิสระไปอธิบายในตัวแปรตามเพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่

นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วัตถุต่างๆ  ทำให้เราทราบว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ละส่วนย่อยทำงานประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร 

การรู้ส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆจะทำให้นักวิจัย  หรือนักวิทยาศาสตร์สามารถนำสารสกัดออกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้

5 ทำให้สามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น ในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนยุคใหม่  เพราะสถานการณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันมักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่เป็นอย่างที่เราคิด  ซึ่งเรียกว่า New Normal

ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใหม่ๆ  ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดิมที่เราเคยเข้าใจ   หากเราสามารถประยุกต์การคิดเชิงวิเคราะห์ได้   ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแม่นยำมากขึ้น


เทคนิคฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์

สรุปได้ว่า การคิดเชิงวิเคราะห์หรือ Analytical Thinking หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแยกองค์ประกอบต่างๆ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

จึงเป็นหนึ่งในทักษะ Soft Skills ที่สำคัญในอนาคต หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ ขอบคุณครับ


REFERENCE : 
Analytical Skills
What is Analytical Thinking

บทความอื่นๆ

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
chevron-down