analytical thinking คือ

Analytical Thinking คืออะไร?

Analytical Thinking คือ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นทักษะการคิดที่ช่วยแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ เรื่องราวหรือชิ้นงานก็แล้วแต่

แล้วแตกสิ่งนั้นออกเป็นส่วนย่อย   เพื่อให้เราเห็นรายละเอียดของเรื่องเหล่านั้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน  จึงทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมา


Analytical Thinking สำคัญอย่างไร

Analytical Thinking คือทักษะพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการใช้เหตุผลแบบผิดๆ และสามารถตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

คนที่ไม่ได้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดี  อาจทำให้เกิดการใช้เหตุผลผิด  หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น   ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์มักจะใช้อารมณ์ความรู้สึก และความเคยชินที่ทำจนเป็นนิสัย

การคิดเชิงวิเคราะห์จะทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผล  การจำแนกแจกแจง  การตีความข้อมูลที่ได้รับ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ  โดยสามารถประเมินและตัดสินเรื่องที่คิดได้อย่างถูกต้อง  อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น


ประโยชน์ของการคิดเชิงวิเคราะห์

1 ทำให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ เข้าใจเหตุผล และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

หากเราเข้าใจหลักการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเทคนิคของการคิดเชิงวิเคราะห์มาใช้อย่างสม่ำเสมอ   จะทำให้เมื่อเจอสถานการณ์แล้วจะไม่รีบด่วนสรุปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยใช้ความเชื่อเดิมๆหรือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญมาตัดสินสถานการณ์นั้นเร็วเกินไป   

หากเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วเราใช้การคิดเชิงวิเคราะห์  ก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะจัดการสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเสมือนกับการที่เราย้อนกลับไปดูอดีต  ว่าก่อนที่จะเกิดปัญหานี้มันมีสาเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้น    ยิ่งย้อนไปได้ไกลเท่าไหร่  ก็เป็นการวิเคราะห์ได้มากเท่านั้น  เป็นส่วยช่วยแก้จุดที่เป็นประเด็นสำคัญของปัญหาได้มากขึ้น

2 ทำให้สามารถวิเคราะห์คำพูดและการกระทำของคน ทำให้เข้าใจคนได้มากขึ้น

การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยทำให้เราไม่รีบสรุปคำพูดและพฤติกรรมของคนที่เราสื่อสารด้วย    โดยทั่วไปคำพูดและพฤติกรรมของคนมักมาจากกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน  

หากเราใช้หลักการคิดเชิงวิเคราะห์  เพื่อลงไปทำความเข้าใจคำพูดของเขามีที่มาจากอะไร  การกระทำของเขาในเรื่องต่างๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีที่มาจากอะไร   ก็จะทำให้เราสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์กับการเข้าใจคนได้มากขึ้น   

3 ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อความ หรือคำกล่าวอ้างต่างๆว่ามีเหตุมีผลหรือไม่

การวิเคราะห์ข้อความ  คำกล่าวอ้างต่างๆ  โดยพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป  หลักฐานที่นำมากล่าวอ้าง  แรงจูงใจหรือเหตุผลที่นำมากล่าวอ้าง  จะช่วยให้เราค้นพบความถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูล  หรือคำกล่าวอ้างนั้นๆ

Apply analytical thinking

4 นำไปใช้ในเรื่องค้นคว้า วิจัย เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นประโยขน์ต่อการค้นคว้า วิจัยในการหาความสัมพันธ์  หาเหตุผล  โดยพยายามเอาความแตกต่างในตัวแปรอิสระไปอธิบายในตัวแปรตามเพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่

นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์วัตถุต่างๆ  ทำให้เราทราบว่าสิ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ละส่วนย่อยทำงานประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร 

การรู้ส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆจะทำให้นักวิจัย  หรือนักวิทยาศาสตร์สามารถนำสารสกัดออกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้

5 ทำให้สามารถทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น ในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคิดเชิงวิเคราะห์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนยุคใหม่  เพราะสถานการณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันมักเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่เป็นอย่างที่เราคิด  ซึ่งเรียกว่า New Normal

ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใหม่ๆ  ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุเดิมที่เราเคยเข้าใจ   หากเราสามารถประยุกต์การคิดเชิงวิเคราะห์ได้   ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแม่นยำมากขึ้น


เทคนิคฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์

สรุปได้ว่า การคิดเชิงวิเคราะห์หรือ Analytical Thinking หมายถึง ความสามารถในการจำแนกแยกองค์ประกอบต่างๆ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

จึงเป็นหนึ่งในทักษะ Soft Skills ที่สำคัญในอนาคต หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะครับ ขอบคุณครับ


REFERENCE : 
Analytical Skills
What is Analytical Thinking

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือชุดของทักษะ ความรู้ที่สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ และเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทาย...

admin
ทักษะในศตวรรษที่ 21

12 เทคนิคการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ "การตั้งเป้าหมาย" เพราะเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้มีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์...

admin
การตั้งเป้าหมายในชีวิต goal setting

100 คำคมสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลัง สร้างกำลังใจให้ชีวิต

กำลังใจดีๆบางครั้งก็ได้มาจากข้อความสั้นๆ บทความนี้จึงรวบรวมคำคมสั้นๆ ประโยคทรงพลัง คําคมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจสู่เป้าหมายและความสำเร็จ...

admin
คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่น่ารู้

ผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเป็นเรื่องน่าเรียนรู้...

admin
ผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ขออภัยค่ะ ยังไม่มีหลักสูตร Public Training ในช่วงนี้

กรุณากรอกชื่อและอีเมลฝากไว้ได้นะคะ เราจะแจ้งให้ทราบถ้ามีข้อมูลอัพเดทค่ะ
Subscription Form