interpersonal skills คือ

Interpersonal Skills คืออะไร? สำคัญอย่างไรในที่ทำงาน?

ทักษะระหว่างบุคคล Interpersonal Skills คือ ทักษะที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อติดต่อสื่อสารหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม

ทักษะระหว่างบุคคลประกอบด้วยทักษะหลายอย่าง แต่โดยหลักๆมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟัง การพูด และความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ทักษะระหว่างบุคคลเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคน กล่าวได้ว่าคนที่มีทักษะระหว่างบุคคลที่ดีจะมีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

สามารถสื่อสารได้ดีกับคนอื่นๆ เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในครอบครัวและที่ทำงาน

ทักษะระหว่างบุุคคลเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้  ในบทความนี้จะอธิบายให้เห็นภาพรวมของทักษะระหว่างบุคคล  ความสำคัญ  พร้อมยกตัวอย่าง และคุณจะมีวิธีพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลได้อย่างไร


ทักษะระหว่างบุคคลหรือ Interpersonal Skills คืออะไร?

ทักษะระหว่างบุคคล คือทักษะในชีวิตประจำวันที่เราใช้เมื่อต้องติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ทักษะระหว่างบุคคลที่ดี  ประกอบด้วยหลายๆทักษะด้วยกัน ได้แก่ 

  • ทักษะการติดต่อสื่อสาร : ได้แก่ การสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การมีทักษะการฟังที่ดี ฯลฯ
  • ความฉลาดทางอารมณ์ - สามารถเข้าใจและบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น
  • การทำงานเป็นทีม -สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นทีม
  • การโน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง -สามารถประสานหาข้อตกลงที่ยอมรับและพอใจทุกฝ่าย (Win/Win)
  • การแก้ไขข้อขัดแย้ง -สามารถทำงานกับผู้อื่นและแก้ไขข้อขัดแย้งในทางที่สร้างสรรค์
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ -มีทักษะในการแยกแยะ ระบุปัญหา คิดหาทางแก้ และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ทักษะระหว่างบุคคล สำคัญอย่างไรในโลกการทำงาน?

ตัวอย่าง interpersonal skills example

เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องมีการอยู่ร่วมกันและติดต่อสื่อสารกัน ทักษะระหว่างบุคคลจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

ตัวอย่าง Interpersonal Skills ในการทำงาน (ความสำคัญของทักษะระหว่างบุคคลในอาชีพต่างๆ)

1)อาชีพหมอ พยาบาล และบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข

เป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะการฟังและพูดที่ดี  โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ต้องแจ้งข่าวร้ายในสถานการณ์ที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก

ควรจะต้องพูดและสื่อสารอย่างไร บุคคลทางการแพทย์ที่มีทักษะที่ดีในการใช้คำพูดที่เหมาะสม  ลดผลกระทบทางความรู้สึกกับญาติของผู้ป่วย

2)อาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน

คนมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีทักษะในการสื่อสารและรับฟัง ให้ความสนใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สามารถจับประเด็นสาคัญที่ลูกค้าต้องการสื่อ

ต้องมี empathy ในการเข้าใจลูกค้า เป็นคนที่น่าเชื่อถือและกล้าตัดสินใจ การสื่อสารต้องเข้าใจได้ง่าย นำเสนอข้อมูลอย่างมีตรรกะและเหตุผล

3)นักพัฒนาซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่น

จำเป็นต้องมีทักษะสื่อสารกับผู้ใช้งานหรือ User ให้ชัดเจน ไม่คลุมเคลือ ว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร เพื่อจะมาพัฒนาหรือแก้ไขซอฟแวร์ได้ตรงจุด

หากขาดทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ย่อมเกิดปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขงานซ้ำๆภายหลัง 


วิธีการพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)

การพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills)

1)การเป็นผู้ฟังที่ดี 

เมื่อต้องรับฟังใครสักคน จงตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูด  ฟังอย่างกระตือรือร้น  สบตาผู้พูด ไม่พูดขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ 

ไม่รีบด่วนสรุปด้วยความคิดของตนเองก่อนที่จะตั้งใจฟังจนจบ  ซึ่งอาจจะตีความเจตนาของผู้พูดผิดไปได้  การตั้งคำถาม การสะท้อนความรู้สึกร่วม จะทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเราใส่ใจที่จะรับฟัง และมีความเขัาใจในสิ่งที่เขาพูด

2)ให้ความสำคัญกับภาษากาย สีหน้า ท่าทาง เมื่อกำลังพูดคุยกับผู้อื่น 

สำหรับการสื่อสารแล้ว มีงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวว่า ภาษากายนั้นมีอิทธิพลมากกว่าภาษาพูดมากๆ  การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง ทางภาษามือ และทางสายตานั้น เป็นการสื่อสารอีกนัยหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อการพูดคุยกับเขา

การใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อีกฝ่ายเข้าใจความต้องการของเราได้ง่ายขึ้น  และช่วยสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน

3)ตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง

มีสติ สามารถตระหนักรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกขณะจิต รู้จักสังเกตอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันความคิด และบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้ 

4)สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น

การสื่อสารต้องชัดเจน ตรงเด็น การพูดสั้น ๆ แต่ได้ใจความ อาจดีกว่าพูดยาว ๆ แต่จับใจความไม่ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา  ไม่ทราบว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร 

5) มีทัศนคติเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้พูด รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

เนื่องจากความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรมีทัศนคติเปิดกว้างต่อความคิดเห็นของผู้พูด ไม่ตัดสินผู้พูดล่วงหน้า  มีทัศนคติเชิงบวกไม่ตีความด้านลบ ควรฟังอย่างเป็นกลางและเปิดใจรับฟังความเห็นที่ต่างจากตัวเอง


สรุป

ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) เป็นทักษะ Soft Skills พื้นฐานที่มีความสำคัญในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 

ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องใช้ตลอดชีวิต ยิ่งคุณมีทักษะเหล่านี้เท่าไหร่ ผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงคุณค่าและให้การยอมรับในตัวคุณมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับทักษะระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ก่อให้เกิดความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


REFERENCE:
Interpersonal Skills
Interpersonal Skills Definition - Investopedia
Interpersonal communication

บทความอื่นๆ

Add-LinePalagrit logo with text SVG

บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
อีเมล contact@palagrit.com
โทร 082-245-9624
โทร 061-569-3255

เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
อ่านเพิ่ม

หลักสูตร Soft Skill 2021

หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
starchevron-down