soft skills คือ

Soft Skills คืออะไร?

Soft Skills เป็นศัพท์ที่ใช้ในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด ซึ่งถือเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับคน

ทักษะนี้อาจไม่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในงานด้านใดด้านหนึ่งโดยตรง แต่เป็นตัวผลักดันให้การทำงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้า

Soft Skills คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เช่น ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน ซึ่งแตกต่างจาก Hard Skills ที่เป็นทักษะความรู้ทางวิชาชีพโดยตรง

ความสำคัญของ Soft Skills

ช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาของไทยเร่งผลิตบัณฑิต โดยเน้นทักษะความรู้ทางวิชาชีพหรือ Hard Skills อย่างมากโดยไม่มีการสอนในเรื่องของ Soft Skills กันอย่างจริงจัง

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทหลายแห่ง จึงใช้วิธีดูว่าบัณฑิตจบใหม่มีทักษะด้าน Soft Skills หรือไม่ จากกิจกรรมในระหว่างการเรียน โดยเชื่อกันว่า คนที่เคยทำกิจกรรมระหว่างการเรียน มักจะมีทักษะด้านคนเก่ง หรือ Soft Skills มากกว่าคนที่เรียนเก่งได้คะแนนสูง แต่ไม่เคยร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเลย

ทั่วโลกต่างยอมรับกันว่า คนที่มีไอคิวสูงอย่างเดียว ไม่อาจประสบความสำเร็จในการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ หากขาดการพัฒนา Soft Skills อย่างต่อเนื่อง

เพราะฉะนั้นคนเก่งยุคใหม่ต้องมีทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ เก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกองค์กร นักวิชาการบางท่านเรียกทักษะด้านนี้ว่า People Management Competency ซึ่งคนที่มีทักษะด้านนี้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานเสมอไป พนักงานระดับต่างๆก็ควรจะต้องมี ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

หากองค์กรใดมีพนักงานที่มีทักษะ Soft Skills มากๆ จะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีจำนวนพนักงานที่น้อยก็ตาม แต่ผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพสูง และลดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีอัตราการลาออกลดลง และองค์กรไม่ต้องสูญเสียเวลา สูญเสียเงิน ในการพัฒนาบุคลากรใหม่อยู่เรื่อยๆ

Hard Skills หรือทักษะความรู้ทางวิชาชีพ ทำให้คุณได้รับการพิจารณาจากองค์กรในการเรียกสัมภาษณ์ แต่ Soft Skills จะทำให้คุณได้งานและรักษาตำแหน่งงานของคุณไว้ได้
ICON-EQ

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

การทำงานในองค์กรหรือแม้แต่คนที่ทำงานอิสระเองนั้น ต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นทั้งสิ้น ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ จึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมาก เพราะคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะมีความสามารถในการสังเกต ทำความเข้าใจ จัดการ และแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างดี รวมถึงสังเกตและทำความเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นด้วย ทักษะนี้จะช่วยให้คนทำงานสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

การสื่อสาร (Communication)

การทำงานในธุรกิจไหนหรือองค์กรใดก็ตาม ล้วนต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การเสนอความคิดเห็นทั้งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้อง ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ICON-Communication

พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตร Communication Skill

หลักสูตรการสื่อสารที่เหมาะกับทีมที่ต้องการประสิทธิภาพการสื่อสารและการร่วมมืออย่างยั่งยืน
ดูเพิ่ม
ICON-Adaptability

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการทำงาน หรือรูปแบบการติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ่นทางความคิดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยคนที่มีทักษะในการปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองความคิดจะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และยังสามารถพลิกแพลงหาวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

เพราะการทำงานทุกวันนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของสายงาน ช่วงวัยที่ต่างกันเช่น gen X, gen y, gen z หรือรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันภายในทีมตัวเองและการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ รวมไปถึงทักษะในการบริหารคนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคนทำงานระดับหัวหน้าอีกต่อไป แต่จำเป็นสำหรับคนทำงานในทุกๆ ระดับ

ICON-Teamwork-and-Collaboration

พัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยหลักสูตร Teamwork and Collaboration

สร้างความร่วมแรงร่วมใจ หลอมรวมความเป็นทีม
ดูเพิ่ม
ICON-Analytical-thinking-and-Decision-Making

การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Analytic Thinking and Decision-making)

ยุคแห่งข้อมูลมหาศาลที่รอให้เข้าไปขุดค้นออกมา หรือ Big Data กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากได้ โดยต้องรู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ระบุปัญหา ประมวลข้อมูล ตีความ ประเมินทางเลือกและตัดสินใจ เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่มีความผิดพลาดเลย

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เป็นทักษะที่สร้างแนวคิดใหม่ๆ พัฒนาวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิม ช่วยให้การทำงานดีขึ้นหรือแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ถือเป็นทักษะที่มีคุณค่า เพราะนำมาใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งองค์กรต่างๆ อยากได้คนที่มีทักษะนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหยิบเอาเทคโนโลยี วิธีการทำงาน หรือแนวคิดมาใช้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ให้องค์กรด้วย

ICON-Creativity

ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้วยหลักสูตร Mind Map

ช่วยให้เกิดจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เห็นภาพรวม นำไปใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดูเพิ่ม
ICON-Time-management

การบริหารเวลา (Time Management)​

ทักษะการบริหารเวลาโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่คนทำงานต้องเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลา ทักษะในการบริหารเวลาจึงเป็นทักษะที่สำคัญต่อคนทำงาน ซึ่งการทำงานในแต่ละวันควรมีการวางแผน ควบคุม กำหนดระยะเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน เพื่อทำให้งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนด

การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

เนื่องจากทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ถูกผลกระทบจากเทคโนโลยี ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างไปจากอดีตและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนถูกพูดถึงกันอยู่ไม่น้อย โดยทักษะนี้ต้องอาศัยหลายทักษะย่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัญหาและความต้องการของลูกค้า มีความเข้าใจในการเชื่อมโยง และการอ่านบริบทของธุรกิจ ตลอดจนต้องสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ละสถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ICON-Complex-Problem-Solving

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

ในปัจจุบันการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรม เกิดอาชีพใหม่ๆ ตลอดจนวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น คนทำงานจึงต้องมีการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ และต้องทำตัวเองให้เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สรุป

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่คนทำงานต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้นหลายๆด้าน ไม่ใช่เพียงแต่ในด้านทักษะทางวิชาชีพหรือ Hard Skills เท่านั้น แต่ยังต้องมีทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft Skills อีกด้วย การส่งเสริมให้บุคคลที่จะเข้ามาทำงานมี Soft Skills นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เพราะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการฟังบรรยายหรืออ่านหนังสือ แต่เกิดจากลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยพื้นฐานที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก รวมทั้งผ่านการซึมซับจากประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงจะสามารถเป็นคนทำงานที่เก่งทั้งเรื่องงานและเรื่องคนได้

กล่าวโดยสรุป ทักษะด้านอารมณ์หรือ Soft Skills คือ ทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพในโลกนี้

หากท่านต้องการพัฒนาทักษะ Soft Skills ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร พนักงาน หรือเจ้าของธุรกิจ เรามีหลักสูตร Soft Skills ที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพให้ท่านได้

credit ที่มา : 
Soft Skill คือ

ดูบทความอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตร Soft Skills สำหรับคนทั่วไป (Public Training)

Mind Map for Systematic Thinking

หลักสูตรที่จะช่วยจัดระบบความคิด แยกแยะ วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นสำคัญอย่างทรงพลัง โดยวิทยากรที่ได้การรับรอง Certified Mind Map Trainer จากต้นตำรับ Tony Buzan ประเทศอังกฤษ พิเศษเรียนหลักสูตรนี้ แถม Virtual Follow up 2 ครั้ง

ดูเพิ่ม
Mindfulness After Work

พักกาย พักใจ ผ่อนคลายความเครียดหลังเลิกงาน ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างพลังชีวิตด้วย SKT ฝึกฝนสติด้วยแนวทางที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับคนทำงานยุคใหม่ ล้อมวงสนทนาคลายทุกข์ร่วมกันด้วย Awareness Dialogue

ดูเพิ่ม

ผลงานอบรมตามหมวด

 • Communication Skill | Deep Listening | Facilitator | Growth Mindset | Leadership Skill | Mind Map |
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Add-LinePalagrit logo with text SVG
  บริษัท พละกริท คอนซัลแทนท์
  อีเมล thadsamon@palagrit.com
  โทร 082-245-9624
  โทร 061-569-3255
  เกี่ยวกับเรา : พละกริท คอนซัลแทนท์
  เราคือผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้าน Soft Skills หลักสูตรอบรมทันสมัย เนื้อหาเข้มข้น เรียนรู้อย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รับฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House training) ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานหรือบุคคลทั่วไป

  บริการออกแบบหลักสูตรอบรมตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า (Customized Course) โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบบริการได้อย่างดีที่สุด
  อ่านเพิ่ม

  หลักสูตร Soft Skill 2021

  หลักสูตร Leadershipหลักสูตร Teamwork and Collaborationหลักสูตร Mind Map for Systematic Thinkingหลักสูตร Growth Mindsetหลักสูตร Communication Skillหลักสูตร Mindfulness at Workหลักสูตร Complex Problem SolvingCustomized Course บริการออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า
  Copyright©2021 Palagrit Consultant Co.,Ltd. All rights reserved.
  Top chevron-leftchevron-right